SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

28.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13), članak 34. mijenja se i glasi:

»Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1.Mandatna komisija

2.Odbor za izbor i imenovanje,

3.Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4.Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine,

5.Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

6.Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

7.Odbor za kulturu i obrazovanje,

8.Odbor za sport i tehničku kulturu.«

Članak 2.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine:

 

.razmatra i predlaže mjere uređenja prostora i prostornog planiranja i mjere koje se odnose na zaštitu prostornih resursa, te aktivno sudjeluje u svim fazama postupka izrade prostornih planova uređenja,

.razmatra i predlaže mjere koje se odnose na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, te zaštitu graditeljske baštine,

.razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata,

.razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te u svezi s lokalnom infrastrukturom.

.razmatra i predlaže strategiju gospodarskog, turističkog, kulturnog i socijalnog napretka Općine,

.obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova, koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda gospodarstvenika, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika političkih stranaka koje imaju svoje članove u Vijeću.«

Članak 3.

Članak 39. briše se.

Članak 4.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Članovima Vijeća dostavlja se poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalom o kome će se raspravljati za redovite sjednice najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice, s time da se kao osmi dan računa i dan kada je sazvana sjednica.

(2) Iznimno, predsjednik Vijeća može, u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu Vijeća po hitnom postupku (telefonom, brzojavom, teklićem i sl.), u roku kraćem od onoga iz stavka 1. ovoga članka, bez dostave materijala za tu sjednicu, a dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj sjednici.

(3) Iznimno, članovima Vijeća se materijal uz pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno ili na samoj sjednici.

(4) Osim članovima Vijeća, poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalom o kome će se raspravljati na sjednici Vijeća, dostavlja se predsjednicima vijeća mjesnih odbora, predsjedniku Savjeta mladih, načelniku i njegovom zamjeniku, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, voditeljima Odsjeka, medijima, te se objavljuje na web stranici Općine Baška.

(5) Obavijest o održavanju sjednice, odnosno, poziv s prijedlogom dnevnog reda, dostavlja se političkim strankama osnovanim na području Općine Baška, trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Baška, te se oglašava na oglasnim pločama.

(6) Pozivi, materijali za sjednice, kao i obavijesti o održavanju sjednica Vijeća, mogu se dostavljati i u elektroničkom obliku, ovisno o tehničkim i drugim mogućnostima.«

Članak 5.

Iza članka 70. umeće se novi podnaslov:

Aktualni sat

te novi članci 70. a, 70. b, 70.c, koji glase:

»Članak 70. a

(1) Na početku svake sjednice, prije utvrđivanja dnevnog reda, članovi Vijeća, za vrijeme aktualnog sata, mogu postavljati usmena pitanja Općinskom načelniku.

(2) Općinski načelnik je dužan odgovoriti na postavljeno pitanje na sjednici na kojoj je pitanje postavljeno ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti.

(3) Općinski načelnik nije dužan dati odgovor ako se postavljeno pitanje ne odnosi na njegov rad ili poslove iz njegovog djelokruga.

(4) Na pitanja postavljena Općinskom načelniku može odgovoriti i njegov zamjenik, te pročelnik odnosno voditelj Odsjeka u čijem djelokrugu su poslovi na koje se pitanje odnosi, kada Općinski načelnik procijeni da bi oni mogli dati precizniji odgovor.

(5) Aktualni sat traje jedan sat, ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Članak 70. b

(1) Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše dva minuta.

(2) Pitanje mora biti kratko, jasno formulirano i takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme.

Članak 70. c

(1) Na pitanje na koje nije odgovoreno na sjednici ili za koje Općinski načelnik ocijeni da zahtijeva opširniji odgovor, daje se pisani odgovor u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice.

(2) Na pitanje za koje je član Vijeća izrijekom tražio pisani odgovor, pored usmenog, daje se i pisani odgovor.

(3) Ako je vijećnik nezadovoljan usmenim odgovorom, može zatražiti dostavu pisanog odgovora.

(4) Pisani odgovori iz prethodnih stavaka upućuju se posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća.

(5) Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. »

Članak 6.

U članku 87. stavak 1. mijenja se glasi:

»(1) Sjednicu otvara predsjednik ili, u njegovom odsustvu, potpredsjednik Vijeća, koji daje potrebna i objašnjenja u svezi s radom sjednice i obavještenja o drugim prethodnim pitanjima. »

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nakon »aktualnog sata« i utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom koji je utvrđen.«

Članak 7.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»(1) Sjednice Vijeća su javne.

(2) Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo nazočiti sjednicama Vijeća s time da su dužni u pisanom obliku najaviti svoju nazočnost najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

(3) Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda, sjednici može nazočiti najviše 5 osoba.

(4) Ako je broj osoba koje su najavile nazočenje sjednici veći od broja iz prethodnog stavka, predsjednik Općinskog vijeća određuje osobe koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća, na način da prednost ostvaruje osoba čiji zahtjev je ranije zaprimljen.

(5) Na sjednici Vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i elektronskih medija, kojima se dostavljaju pozivi za sjednicu, prijedlozi akata i drugi materijali o kojima Vijeće raspravlja.

(6) Tijela Općine Baška dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova i izvješćivati o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način. »

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-01-15-10

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr