SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
GRAD OPATIJA

50.

Temeljem čl. 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13 - pročišćeni tekst), a u svezi sa člankom 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba (»Narodne novine« broj 26/15), Gradonačelnik Grada Opatije donosi

P R A V I L N I K
o financiranju javnih potreba Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Grad) udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada.

2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva te ostale pravne osobe, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri.

Članak 2.

1) Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se odobravaju financijska sredstva proračuna Grada za:

-provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

-provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

-obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom,

-pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa,

-donacije i sponzorstva,

-potpore malih vrijednosti i

-druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada.

2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa, projekata i manifestacija ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Grad kao i na financiranje javnih potreba koje je regulirano posebnim propisima.

Članak 3.

1) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada i razvoja Grada općenito.

4) Potpore malih vrijednosti smatraju se financijske i nefinancijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima tijekom proračunske godine za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva te povećanja turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, čiji ukupan iznos ne prelazi 10.000 kuna odnosno do 5.000 kuna za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom godišnjem planu.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE

Članak 4.

1) Grad će udrugama i neprofitnim organizacijama dodjeljivati sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija pod sljedećim uvjetima:

-Korisnik financiranja mora biti upisan u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelio se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (u daljnjem tekstu: korisnik financiranja).

-Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.

-Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Opatije, a protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) ove Uredbe ili uvjetima javnog natječaja.

2) Grad će ostalim korisnicima dodjeljivati sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija pod sljedećim uvjetima

-Korisnik financiranja mora biti upisan u odgovarajući registar,

-Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.

-Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Opatije, a protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak

III. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Članak 5.

1) Financiranje svih programa, projekata i manifestacija u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva te povećanja turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi se putem javnog poziva.

2) Javnim pozivom iz stavka 1) određuje se maksimalan iznos financiranja po pojedinom programu, projektu i manifestaciji.

Članak 6.

1) Odluku o raspisivanju javnog poziva iz članka 5. Ovog Pravilnika donosi gradonačelnik do kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu na prijedlog upravnog odjela nadležnog za društvene djelatnosti.

2) Javni poziv sa cjelokupnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Grada i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

3) Javni poziv iz stavka 1.ovog članka bit će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

4) Poslove provedbe javnog poziva obavlja Povjerenstvo kojeg imenuje Gradonačelnik Grada najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu.

Članak 7.

1) Odluku o financiranju projekata, programa i manifestacija koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi gradonačelnik u roku od 30 dana od donošenja Proračuna za godinu na koju se javni poziv odnosi.

2) U roku od 5 (pet) dana od donošenja Odluke, Grad će javno objaviti rezultate javnog poziva s podacima o programima, projektima i manifestacijama; korisnicima te iznosima odobrenih sredstava financiranja.

3) Sa svim korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva za provedbu projekta, programa i/li manifestacije, Grad će u roku od 30 dana od objave rezultata javnog poziva potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata.

III POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI

Članak 8.

1) Za financiranje potpora malih vrijednosti za tekuću proračunsku godinu gradonačelnik raspisuje javni poziv do kraja mjeseca siječnja.

2) Javni poziv za potpore malih vrijednosti objavljuje se na mrežnim stranicama Grada i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

3) Javni poziv bit će otvoren tijekom cijele godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu.

4) Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonačelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave.

5) S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke iz stavka 4) ovog članka, potpisati ugovor o financiranju.

IV FINANCIRANJE PROJEKATA,PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZVAN JAVNOG POZIVA

Članak 9.

1) Financijska sredstva proračuna Grada mogu se dodijeliti izravno odnosno mimo javnog poziva :

-u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

-kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga

-kada se sredstva dodjeljuju ili udružuju sa ustanovama, jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave, ministarstvima i drugim državnim tijelima te pravnim osobama i organizacijama, za provedbu projekata, aktivnosti i manifestacija koje imaju veći značaj za turizam, gospodarstvo ili promidžbu Grada odnosno koje su od posebnog interesa za Grad.

2) Sa korisnicima sredstava iz stavka 1) kojima su odobrena financijska sredstva Grad zaključuje ugovor o financiranju.

V. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI I KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA

Članak 11.

(1) Korisnik sredstava je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 12.

1) Konačan iznos sredstava koji Grad treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

Članak 13.

1) Sa ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva nadležni upravni odjel Grada ovlašten je pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno važećim pozitivnim propisima.

2) Praćenje će se vršiti temeljem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te provjerom kod korisnika od strane službenika nadležnih upravnih odjela.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

1) Ovaj Pravilnik stupa danom koji slijedi nakon dana objeve u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 011-01/15-01/21

Ur.broj: 2156/01-05/03-15-2

Opatija, 14. listopada 2015.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr