SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
GRAD ČABAR

21.

Na temelju članaka 35. i 61. a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/0_, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 - pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 23/15) , Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 7. listopada 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Čabra

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra i to kako slijedi:

1. Mjesni odbor Čabar

2. Mjesni odbor Prezid

3. Mjesni odbor Tršće

4. Mjesni odbor Gerovo

5. Mjesni odbor Plešce.

Članak 2.

Mjesni odbori iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 86. Statuta grada Čabra, imaju 5 članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 8. studenog 2015. godine.

Članak. 4.

Sredstva za provedbu izbora osigurat će se u Proračunu Grada Čabra.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Grada Čabra (Narodnog oslobođenja 2, Čabar) te na web stranici Grada Čabra (www.cabar.hr).

KLASA: 013-01/15-01/02

URBROJ: 2108-01/1-15-1

Čabar, 7. listopada 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Josip Malnar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr