SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
8

4.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2005., donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2004. godinu (»Službene novine« broj 5/05) u iznos u od 14.801.535,93 kn i utvrđuju namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2005. godini.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. neutrošenog viška prihoda iz prethodnih godina raspoređenog prijašnjim odlukama Gradskog vijeća u visini od 7.033.903,58 kn,

2. neutrošenih sredstava za decentralizirane funkcije u vatrogastvu u iznosu od 135.207,86 kn,

3. neutrošenih sredstava od pomoći iz proračuna i ostalih subjekata unutar opće države u iznosu od 784.122,69 kn,

4. neutrošenih sredstava iz namjenskih prihoda u iznosu od 738.052,09 kn,

5. neutrošenih sredstava prema Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka u iznosu od 4.854.859,97 kn,

6. neutrošenih sredstava raspoređenih Proračunom Grada Malog Lošinja za 2005. godinu u iznosu od 1.045.059,81 kn,

7. ostalih neutrošenih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu u iznosu od 210.329,94 kn.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 2. ove Odluke u iznosu od 135.207,86 kn raspoređuju se za financiranje rashoda za zaposlene u vatrogastvu.

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 3. ove Odluke u iznosu od 784.122,69 kn raspoređuju se za:

- materijalne rashode u Pučkom otvorenom učilištu 5.127,69 kn

- sanaciju Palače Fritzi 50.000,00 kn

- obnovu Palače Kvarner 30.000,00 kn

- nastavak radova na AZ Osor 25.000,00 kn

- održavanje pomorskog dobra - Koromačno 85.000,00 kn

- održavanje pomorskog dobra - Velopin 40.000,00 kn

- ekološku akciju na Unijama 5.000,00 kn

- čišćenje podmorja Susak 10.000,00 kn

- poticanje linije Ilovik-Mrtvaška 10.000,00 kn

- sanacija odlagališta Kalvarija 523.995,00 kn.

Članak 5.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 4. ove Odluke u iznosu od 738.052,09 Kn raspoređuju se za:

- izgradnju stanova u iznosu od 462.931,90 kn

- sanaciju Palače Fritzi 275.120,19 kn.

Članak 6.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 5. ove Odluke, a prema Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka, u iznosu od 4.854.859,97 kn, raspoređuju se za izgradnju osnovne škole, infrastrukture za osnovnu školu i rekonstrukcije Rive lošinjskih kapetana.

Članak 7.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 6. ove Odluke u iznosu od 1.045.059,81 kn raspodjeljuju se za:

- sanaciju Palače Fritzi u iznosu od 555.059,81 kn,

- uređenje igrališta na Zagazinjinama u iznosu od 170.000,00 kn,

- uređenje azila za domaće životinje 120.000,00 kn,

- uređenje poslovnih prostora 200.000,00 kn.

Članak 8.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 7. ove Odluke u iznosu od 210.329,94 kn raspodjeljuju se za nabavku vatrogasnog vozila.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-05-7

Mali Lošinj, 14. ožujka 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr