SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

36.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 22. rujna 2015. godine je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13 i 03/14»), u nastavku teksta: Plan, što ga je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Malinska - Dubašnica.

Glava II.

Plan, sadržan u elaboratu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) sastoji se od:

I. TEKSTUALNOG DIJELA - Odredbe za provođenje

II.GRAFIČKOG DIJELA - kartografski prikazi u mjerilu 1:2000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2a PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav

2b.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA,
Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

2c.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA,
Vodnogospodarski sustav - VODOOPSKRBA

2d.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA,
Vodnogospodarski sustav - ODVODNJA
OTPADNIH VODA

3a.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
POVRŠINA, Područja posebnih uvjeta korištenja i
područja posebnih ograničenja u korištenju

3b.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
POVRŠINA, Oblici korištenja; Mjere posebne
zaštite

4.NAČINI I UVJETI GRADNJE

III. PRILOGA

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. SAŽETAK ZA JAVNOST

3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Elaborat Plana iz glave II. ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica, sastavni je dio ove odluke.

Sadržajem elaborata Plana iz glave II. odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) »Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 14/13 i 03/14).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 34. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) («Službene novine PGŽ» broj 14/13 i 03/14), stavku 1., točki 3., podstavku 3., iza teksta »postojeća visina« dodaje se tekst »(13 metara do vijenca)«.

Članak 2.

U članku 80. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine PGŽ« broj 14/13 i 03/14), stavku 1., alineji 3. oznaka »OU43« zamjenjuje se novom oznakom »OU44«.

Članak 3.

U članku 82. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine PGŽ« broj 14/13 i 03/14), stavku 1. iza oznake »SU2« dodaje se tekst »i dio«.

U članku 82. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine PGŽ« broj 14/13 i 03/14), iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za dio sabirne ulice SU3 južno od zone / površine društvenih djelatnosti (D) predviđen je jednosmjerni promet sa minimalnom širinom prometne trake 4,50 (3,50) m, sa jednostranim nogostupom minimalne širine 1,5 m.«

Članak 4.

U članku 83. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine PGŽ« broj 14/13 i 03/14), stavku 1. oznaka »OU43« zamjenjuje se novom oznakom »OU44«.

U članku 83. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine PGŽ« broj 14/13 i 03/14), stavku 2. briše se tekst »nove ulice OU20 i« i iza oznake »(OU32)« dodaje se tekst »odnosno sa djelomičnim jednostranim nogostupom (OU20 i OU21)«.

Članak 5.

U članku 94. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine PGŽ« broj 14/13 i 03/14), stavku 5. dodaje se alineja 5. koja glasi:

»-zaštitnu zelenu površinu«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava III.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Elaborat izvornika čuva se u pismohrani:

-Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica,

Elaborat izvornika dostavlja se:

-nadležnom upravnom tijelu za provođenje Plana,

-JU Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

-Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

-Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Uvid u Plan osiguran je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22.

Glava V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-03/14-01/1

URBROJ: 2142/05-01-15-55

Malinska, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51511&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr