SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

143.

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/11, 06/13 i 63/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst ), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 1. Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/12 i 5/ 15), iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3 i glasi:

»-obavljanje mrvozorničkih obdukcija,«

Dosadašnje alineje 3. i 4. postaju alineje 4. i 5.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

»Članak 6a.

Mrtvozornik obvezno upućuje na obdukciju tijelo osobe umrle izvan zdravstvene ustanove u slučaju iznenadne smrti kod koje je uzrok nepoznat, odnosno nejasan (mrtvozornička obdukcija).

Mrtvozorničke obdukcije provode doktori medicine, specijalisti sudske medicine odnosno specijalisti patološke anatomije pri Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku i Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju koji djeluju u sklopu Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Mrtvozorničku obdukciju ne mogu obavljati doktori medicine koji su u svojstvu mrtvozornika utvrđivali vrijeme i uzrok smrti u slučaju u kojem se obdukcija zahtijeva.«

Članak 3.

U članku 7., iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i glasi:

»Troškovi mrtvozorničkih obdukcija isplaćuju se izÇ Proračuna Županije u visini određenoj posebnom odlukom koju donosi ministar nadležan za poslove zdravstva.«

Članak 4.

U članku 8., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i glasi:

»S ustanovom izÇ članka 6a. ove Odluke Županija sklapa ugovor kojom se pobliže uređuju međusobna prava i obveze u provođenju mrtvozorničkih obdukcija.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-52

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr