SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

140.

Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst),članka 3. ičlanka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama
i drugim pravima Župana i zamjenika Župana
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o plaćama i drugim pravima Župana i zamjenika Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnovica i koeficijent za obračun plaća župana i zamjenika župana Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz rada.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno

.imaju pravo na plaću i staž osiguranja

.ostvaruju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

.imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti temeljem propisa koji se odnose na te naknade za službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici koji dužnost obavljaju volonterski

.imaju pravo na naknadu za rad

.imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti temeljem propisa koji se odnose na te naknade za službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županijeL.

Članak 3.

U članku 5. riječi »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječju »volonterski«.

Članak 4.

Članak 6. briše se.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, božićnicu,dar za djecu i dar u naravi, plaćeni i neplaćeni dopust, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane blagdana, neradne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom.''

Članak 6.

Članak 8. , briše se.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Primorsko-goranske županije za službene potrebe.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-46

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr