SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

137.

Na temelju članka 5., članka 12. stavka 1. i 3., članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97, 47/99-ispravak, 35/08), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 20. sjednici od 24. rujna 2015. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju ustanove
»Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja
na iznenadna onečišćenja mora«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno- istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora« (»Službene novine« broj 39/14), u članku 1., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ustanova će u svom radu koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Adriatic TrainingandResearch Centre for accidental marine pollutionpreparednessandresponse, te skraćeni naziv koji glasi: ATRAC«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-40

Rijeka, 24.rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijskaskupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr