SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

135.

Na temelju članka 28., stavka 2., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 17/15), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2015/S 01K-0021567), članka 28. točka 23. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje
gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave«.

Obrazloženje:

Dana 21. svibnja 2015. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska- Dubašnica (»Službene novine« broj 17/15).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave 2015/S 01K-0021567 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Dana 30. lipnja 2015. godine u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin Kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je javnom otvaranju ponuda. Budući da do isteka roka za predaju ponuda nije pristigla nijedna ponuda, pozivom na članak 28. stavak 2. točka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska- Dubašnica, poništava se.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-36

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr