SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

134.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za
gospodarsko korištenje pomorskog dobra za
marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres

Članak 1.

Članak 2. Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 22/05, 38/08 4/14 i 17/15) mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra, marikultura, , uzgoj 990 tona autohtonih vrsta bijele ribe godišnje na dijelu pomorskog dobra otoka Cresa, Grad Cres, akvatorij uvale Veli bok, površine 110.000 m2 (11 ha).

Predmetno područje određuje se kao:

Uzgojno polje br. 1. - polje je sa 18 kaveza površine 36.450,00 m2 označeno koordinatama: 5,6,7,8 u HTRS96/ TM sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-34

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr