SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

131.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 17/15 i 23/15), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 1. lipnja 2015. godine i dana 27. srpnja 2015., brojevi objava 2015/S 01K-0021589 i 2015/S 02K-0026725), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju
i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište
u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Zajednicu ponuditelja koju čine trgovačka društva Liburnia pomorska agencija d.o.o., V. Cara Emina 3, 51410 Opatija, OIB: 69441170749 i Sridnja d.o.o., Unije 121, 51562 Unije, OIB: 23368066088 - dalje u tekstu: Najpovoljniji ponuditelj.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja sidrišta u uvali Krivica, na otoku Lošinju.

Gospodarsko korištenje uključuje:

- privez i odvez 50 plovila na sidrištu,

- usluge plovilima (opskrba, odvoz smeća...).

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u kolovozu 2015. godine i iznosi 1.415.000,00 kuna za ulaganja na području koncesije.

U prve dvije godine trajanja koncesije Investicijsko ulaganje obuhvaća izgradnju potrebne infrastrukture, nabavku opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti i zaštitu okoliša, te iznosi 931.000,00 kuna, od čega u prvoj godini trajanja koncesije iznos od 723.000,00 kuna.

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu sukladno Idejnom projektu izrađenom od ovlaštenog projektanta Kruna Fafanđela, dipl.ing.građ. u srpnju 2015. godine (dalje u tekstu: Idejni projekt).

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro. Ukupna površina koja se daje u koncesiju označena je na kopiji katastarskog plana, a u naravi predstavlja sidrište u uvali Krivica na otoku Lošinju, površine 10.000 m2, a sastoji se od 3 bazena (polja), prvog površine od 2.000,00 m2, drugog površine od 5.000,00 m2 i trećeg površine od 3.000,00 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-28

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr