SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

127.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 20. sjednici održanojdana 24. rujna 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju
kamata za Program kreditiranja poljoprivrede na
području Primorsko-goranske županije »Poduzetnik u poljoprivredi 2015.« za razdoblje 2015. - 2027. godine

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos novčanih sredstava po godinama koje je potrebno osigurati iz Proračuna Primorsko-goranske županije urazdoblju od 2015. do 2027. godine namjenski za provedbu Programa kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije »Poduzetnik u poljoprivredi 2015.« (u daljnjem tekstu: Program 2015.).

II.

Primorsko-goranska županija će subvencionirati kamatu za odobrene kredite odabranih poslovnih banaka prema Programu 2015. tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate odobrenih kredita i to u iznosu od četiri (4) postotna poena.

III.

Novčana sredstva za subvenciju kamate vezana uz kreditni potencijal od 20.000.000,00 kuna osigurat će se u proračunima Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2015. do 2027. godine u okvirnim iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-19

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr