SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

126.

Na temelju članka 16. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (»Službene novine« broj 36/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanojdana24. rujna 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju
kamata za Program kreditiranja »Kvarner Family 2015.« na području Primorsko-goranske županije
iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2020. godine

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos novčanih sredstava koje je potrebno osigurati za provedbu Programa kreditiranja »Kvarner Family 2015.« na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu:Program) u razdoblju od 2015. - 2020. godine.

II.

Primorsko-goranska županija će subvencionirati kamatu za odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to u slijedećim postotnim poenima:

.pet (5) postotnih poena za ulaganja na području Gorskog kotara i malih otoka Primorsko-goranske županije (Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane),

.četiri (4) postotna poena za preostala područja Primorsko-goranske županije.

III.

Novčana sredstva za subvenciju kamate uz kreditni potencijal od 5.000.000,00 kuna osigurat će se u proračunima Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2020. godine u iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-17

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr