SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA ČAVLE

46.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09,90/2010 i 143/2012) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/2011 i 144/2012) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 10. rujna 2015. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Nekretnina označena kao k.č. br. 5715/9, dvorište, površine 72 m2, z.k.ul. br. PI k.o. Cernik-Čavle, u zemlji šnim knjigama Općinskog suda u Rijeci upisana je kao javno dobro.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke u naravi čini sastavni dio okućnice stambenog objekta Čavle 172, te je istoj potrebno ukinuti status javnog dobra.

Članak 3.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretninu iz čl. 1 ove Odluke, isključiti iz statusa javno dobro, izvršiti brisanje javnog dobra i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/07

URBROJ: 2170-03-15-01-12

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr