SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA ČAVLE

45.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Upute za postupanje Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/15-01/167, URBROJ: 515-02-02/ 1-15-1 od 10. lipnja 2015. godine) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenička općinskog načelnika Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 21/2010 i 13/2014) u cijelom tekstu Odluke riječi »iz radnog odnosa« zamjenjuju se riječima »za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnik ima pravo:

1. na plaću, kada dužnost obavlja profesionalno,

2. na naknadu za rad, kada dužnost obavlja volonterski,

3. na naknadu određenih materijalnih troškova i drugih prava u obnašanju dužnosti.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 3. riječi »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima »obavlja volonterski«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i 6. koji glase:

»Naknada za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja volonterski utvrđuje se u visini koeficijenta za obračun naknade od 2,60.«

»Ako bi naknada za rad određena na temelju ove Odluke bila veća od zakonom pripisanog ograničenja, općinskom načelniku i zamjeniku načelnika određuje se naknada za rad u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.

Općinski načelnik i zamjenik načelnika koji dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.«

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. mijenja se tako da isti sada glasi:

»Rješenje o utvrđivanju naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika donosi pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama »Primorsko goranske županije«

KLASA:021-05/15-01/07

Urbroj:2170-03-15-01-07

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr