SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

47.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donosi

1. Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u razvoju civilnog društva na području Općine Punat u 2015. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u razvoju civilnog društva na području Općine Punat za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati razvoj civilnog društva kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika:

Na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u cilju što boljeg i kvalitetnijeg načina života.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Punat za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-02-01-15-23

Punat, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr