SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

43.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br. 47/90, 27/93, 38/ 09), članka19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donosi

1. Izmjenu i dopunu Programa javnih
potreba u kulturi na području Općine Punat
u 2015. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Punat za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u kulturi kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Punat za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-02-01-15-19

Punat, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr