SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
OPĆINA LOPAR

17.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/08), (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuje se i donose na temelju sljedeće pravne osnove:

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04),

- Zakon o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98 i 50/ 12),

- Pravilnik o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02),

- te ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja, kao i posebni propisi.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Razlozi za pokretanje izmjena i dopuna Plana su:

- promjena katastarske podloge

- usklađenje prikaza postojećih grobnih polja sa stanjem na terenu,

- proširenje glavne grobne staze,

- izmjena razmještaja i dimenzioniranja grobnih redova, mjesta i staza u polju 4 i 5,

- ukidanje polja 6 zbog visinskih razlika na terenu,

- preoblikovanja polja 3 zbog usklađenja sa stanjem na terenu,

- revidiranje prometne i infrastrukturne mreže,

- usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat izmjena grafičkog dijela plana podudara se s granicom obuhvata DPU groblja G6 Lopar kako je definirano Prostornim planom uređenja Općine Lopar.

Izmjene u tekstualnom dijelu plana odnositi će se na cijelo područje obuhvata.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP), u naselju Lopar.

U razdoblju od usvajanja Plana do danas došlo je do promjene ne samo prostornih planova šireg područja, već i zakonske regulative te su se pojavile nove okolnosti koje imaju utjecaj na korištenje i namjenu prostora, raster i razmještaj ukopnih parcela te na prometnu i infrastrukturnu mrežu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Lopar utvrđuje potrebu donošenja Izmjena i dopuna Plana kojima će se ostvariti prostorne mogućnosti za realizaciju proširenja groblja te povezivanje starog i novog dijela groblja u skladu sa prostornim mogućnostima.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge jer se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje Plana izradit ce stručni izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Kartografski prikazi izraditi će se na topografsko-katastarskoj podlozi u digitalnom obliku u mjerilu 1:50

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od sljedećih javnopravnih tijela:

1.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Republike Austrije 20, Zagreb

2.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

3.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

4.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

5.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

6.MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA, SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA I CIVILNE ZAŠTITE, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

7.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED RIJEKA, Riva 10, 51000 RIJEKA

8.JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA

9.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA

10.HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB

11.HRVATSKE VODE, VGO ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

12.HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

13.HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 SENJ

14.VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 RAB

15.LOPAR VRUTAK d.o.o., Lopar 381/A, 51281 LOPAR

16.LOPARKO d.o.o., Lopar 381/A, 51281 LOPAR

17.URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO - GORANSKOJ ŽUPANIJI, Trg Municipium Arba 2, 51280 RAB.

Članak 11.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana u roku iz članka 11. ove Odluke, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Izmjene i dopune Plana prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Plana moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana od nadležnih javnopravnih tijela,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 45 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,

- javni uvid u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- donošenje Plana - 15 dana po utvrđivanju Konačnog prijedloga plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izradu Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz općinskog proračuna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), obavijesti će javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Općine i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim člankom 10. ove Odluke te sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Uz dostavu Odluke javnopravnim tijelima upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Plana. Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke.

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve iz članka 10. ove Odluke, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. U ovom mišljenju ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima iz članka 10. ove Odluke. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga Plana nije u skladu sa zahtjevima iz članka 10. ove Odluke mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela, koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja Plana smatraju se, u smislu Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), mišljenjem iz stavka 3. ovog članka.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/15-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-15-

Lopar, 21. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr