SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

63.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na 21. sjednici održanoj dana 31.srpnja 2015. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA /UPU-27/ VELI LOŠINJ

IV.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13).

Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 15/14) izradio URBING d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu »Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj«, koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obveznih priloga, a sadrži:

A.TEKSTUALNI DIO

I.Uvod

II.Tekst Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja / UPU-27/ Veli Lošinj

B.GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000:

1. Korištenje i namjena površina

2.a Prometna i ulična mreža

2.b Komunalna infrastrukturna mreža:
elektroenergetika, plinoopskrba, ek infrastruktura

2.c Komunalna infrastrukturna mreža:
vodnogospodarski sustav

3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.b Mjere posebne zaštite

4. Način i uvjeti gradnje

C.OBVEZNI PRILOZI:

PRILOG I Obrazloženje

PRILOG II Izvadak iz Prostornog plana uređenja
Grada Mali Lošinj

PRILOG III Popis propisa i dokumenata koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

PRILOG IV Sažetak za javnost

PRILOG V Zahtjevi za izradu plana

PRILOG VI Izvješće o javnoj raspravi

PRILOG VII Suglasnost i mišljenja nadležnih tijela
na Nacrt konačnog prijedloga Plana

PRILOG VIII Suglasnost Župana na Konačni
prijedlog Plana

PRILOG IX Evidencija postupka izrade i donošenja
Plana

PRILOG X Dokumentacija o ovlaštenju stručnog
izrađivača Plana za izradu prostornih
planova

V.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Sadržaj članka 5. se briše.

Članak 4.

Članak 39. stavak (1) i (2) mijenjaju se i glase:

(1) Površine ugostiteljsko-turističke namjene (T14) Punta, predstavljaju površine unutar kojih su planirani zahvati rekonstrukcije i nove gradnje kao jedne funkcionalne cjeline u skupini hoteli T1 s postizanjem visokih kategorija pretežno s 4 zvjezdice (*) i više. U sklopu površina T4 moguća je gradnja smještajnih kapaciteta do ukupno max 1.200 kreveta, pratećih sadržaja (športsko- rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni, trgovački i sl.) te infrastrukturnih građevina (garaže, parkirališta, prometnice, šetnice i dr.), kao i uređenje plaža.

(2) Površine zdravstveno-ugostiteljsko-turističke namjene (T4) Lječilište Veli Lošinj - Podjavori, predstavljaju površine za zahvate rekonstrukcije i nove gradnje (s podizanjem kategorije usluga prema posebnom zakonu) unutar jedne cjeline u kojoj se pružaju objedinjene usluge zdravstvene i ugostiteljsko-turističke djelatnosti. Omogućava se gradnja pratećih sadržaja (otvoreni športsko- rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) te infrastrukturnih građevina (parkirališta, prometnice i dr.).

Članak 5.

Članak 46. mijenja se i glasi:

Za gradnju ili rekonstrukciju u zoni ugostiteljsko-turističke namjene kao jedne funkcionalne cjeline (T14) Punta, određuju se slijedeći opći uvjeti grupe 2. :

.omogućavaju se zahvati rekonstrukcije i nove gradnje kao jedne funkcionalne cjeline u skupini hoteli T14 s ciljem postizanja visokih kategorija pretežno s 4 zvjezdice (*) i više do maksimalnog kapaciteta 1.200 kreveta /proračunski broj kreveta je: za hotele i druge pojedinačne smještajne građevine (2 kreveta/1SJ),

.u sklopu površina T14 moguća je gradnja pratećih sadržaja:

ošportsko-rekreacijski (bazeni, športski tereni, dvorane, staze i sl.) ugostiteljski, uslužni

otrgovački

ozabavni i dr.

oinfrastrukturnih građevina (garaže, parkirališta, prometnice, šetnice i dr.)

ouređena plaža

oprateće građevine uređene plaže površine R217 grade se u površinama T14 s max međusobnim udaljenostima cca 100 m između dvije pomoćne građevine odnosno sadržaja u građevinama druge osnovne namjene

.najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela iznosi 1.200 m2 (može i drugačije uz uvjet usklađenja sa lokalnim uvjetima)

.najveći dopušteni broj etaža građevine ugostiteljsko- turističke namjene iznosi:

-za novi hotel do 8 etaža

-za zamjenski objekt »zabavnog centra« do 5 etaža s time da je početna kota, kota ulaza u bivši disco; objekt se izvodi kaskadno na način da dijelovi objekta koji su bliži moru mogu imati najviše 4 etaže,

-za postojeću građevinu hotela mogućnost rekonstrukcije, odnosno nadogradnje jedne etaže (u te visine ne uračunavaju se tehnički uređaji i prostori na krovu/klima, kotlovnica, antene, dimnjaci i sl.), a može i drugačije uz uvjet usklađenja sa lokalnim uvjetima

. za izgradnju pratećih sadržaja dopušteni način gradnje uvjetovan je lokacijskim uvjetima i tehnološkim potrebama za svaki planirani prateći sadržaj

.najveća izgrađenost pojedinačne građevne čestice kig= 0,30 (može biti i veća ako je na razini funkcionalne cjeline dokazano ukupno Kig= 0,30)

.najveći koeficijent iskorištenosti pojedinačne čestice kis= 0,80 (može biti i veći ako je na razini funkcionalne cjeline dokazano ukupno Kis= 0,80)

.najmanje 40% svake građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi ili prirodno zelenilo (može biti i manje ako je na razini funkcionalne cjeline dokazano ukupno 40%zelenila)

.odvodnju otpadnih voda riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem do propisanog nivoa kakvoće otpadnih voda te spojem na postojeću kanalizaciju naselja

.za smještajne kapacitete je potrebno na građevnoj čestici ili u okviru funkcionalne cjeline osigurati potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta sukladno kategoriji i važećim pravilnicima

.trasu ceste Šestavina moguće je korigirati tlocrtno i visinski, tj. uklopiti je u jedinstveno rješenje okoliša hotela, odnosno središnjeg trga u zoni Punta.

Članak 6.

Članak 52. stavak (8) mijenja se i glasi:

Određuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje građevina na površinama T14 - Punta u grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu »4. Način i uvjeti gradnje« mj. 1:2.000:

. uvjeti:

ogradnja otvorenih i natkrivenih, poluotvorenih sportskih igrališta namijenjenih za mali nogomet, rukomet, košarku, odbojku, tenis i druge sportove, izgradnja bazena, staza za skeit, rolanje i sl.

opodručje se uređuje se infrastrukturno i sadržajno (sanitarni uređaji, klupe, koševi za otpatke, športska i rekreacijska oprema i sl., put, šetnice, dječja i rekreacijska igrališta, građevine s pratećim sadržajima)

oza uređenje mogu se graditi potporni zidovi, postavljati naprave za rekreaciju, zabavu te obavljati drugi slični radovi uz uvažavanje zatečene vegetacije i drugih vrijednosti prostora

opri uređenju treba u najvećem dijelu sačuvati postojeće zelenilo

ona najviše 10 % površina rekreacijske zone je dozvoljena izgradnja građevina sportskih i rekreacijskih te pratećih zabavnih, ugostiteljskih, uslužnih i pomoćnih sadržaja sa svlačionicama i sanitarijama, spremištima rekvizita, spremištima opreme za održavanje površina i sl

Članak 7.

Članak 56. mijenja se i glasi:

(1) Za novu manju višestambenu i višestambenu izgradnju propisuju se minimalni tehnički uvjeti za projektiranje i građenje SJ-ova kako slijedi u stavcima u nastavku ovoga članka.

(2) Ulazni prostor u građevinu mora biti projektiran i građen tako da je omogućen nesmetan ulaz, nesmetana komunikacija stanara, nesmetano kretanje osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, te dostava pošte. Ulazni prostor mora biti širok najmanje 1,90 m. Ulazna vrata moraju biti opremljena pozivnim zvonom i govornim uređajem.

(3) Od ulaza u građevinu do jedne od prostorija stana mora se osigurati slobodan prostor za nesmetano nošenje nosila, odnosno predmeta veličine 2,0*0,50*0,60 m. Svijetla širina stubišnog kraka, podesta, hodnika zajedničkih prostorija i prolazi do stana ne smiju biti uži od 1,10 m. Sve stube u stubišnom kraku moraju biti iste visine i iste širine gazišta.

(4) U građevini ili na pripadajućoj građevinskoj čestici mora biti predviđen lako dostupan prostor za spremište bicikala.

(5) Svijetla visina (od završnog poda do završnog stropa)

-stambenih prostorija ne može biti manja od 2,60 m,

-garaže i drugih prostorija u kojima je predviđena vožnja s motornim vozilima, te podrumskih prostorija za skladištenje ne smije biti manja od 2,20 m.

Članak 8.

Članak 74. mijenja se i glasi:

(1) Utvrđuje se potreba izvedbe slijedećih zahvata na javnoj cesti:

.rekonstrukcija dijelova trase Ž5161 na ukupnoj dionici unutar obuhvata Plana u svrhu realizacije punog profila. Elementi rekonstrukcije drugačiji su u neizgrađenim od onih u izgrađenim dijelovima građevinskog područja, a odnose se na proširenje profila.

(2) Osnovni tehnički elementi za gradnju i rekonstrukciju javnih cesta moraju biti u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa.

(3) Iznimno, od prethodnog stavka:

oprilikom rekonstrukcije unutar, odnosno na strani dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja širine prometnih trakova mogu iznositi i manje, ali ne manje od 2,75 m, te širine nogostupa mogu biti i manje, ali ne manje od 0,80 m

Članak 9.

Članak 75. mijenja se i glasi:

(1) Utvrđuje se potreba rekonstrukcija postojećih odnosno gradnja novih ulica (nerazvrstanih cesta):

.rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja počinje na kraju Ž5161 i vodi prema dijelu naselja Obrad-Hrgović, odnosi se na proširenje profila. Rekonstrukcija se planira u fazama. U prvoj fazi zadržava se postojeći dvosmjerni promet i proširenje realizira prema mogućnostima uz istovremeno čuvanje planiranog koridora. Druga faza ovisi o realizaciji ceste iz slijedeće točke s kojom tvori »prsten« te stvara pretpostavku za uvođenje jednosmjernog prometa u drugoj fazi. Nogostup se izvodi s jugozapadne strane (uz mješovitu namjenu M1)

.rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja povezuje Ž5161 i glavni trg u Velom Lošinju, a prolazi kroz zonu Punte uz Slavojnu i Garinu (planirano PPUG- om)

.gradnja novoplanirane nerazvrstane ceste oko zelene površine na Rialtu. Cesta se planira na mjestu današnjeg puta među zidovima čime se zadržava prostorna struktura dijela naselja. Ta cesta s cestom iz prethodne točke tvori »prsten« koji omogućava bolju prometnu povezanost i dostupnost »gornjeg sela« i Rovenske s ostalim dijelovima naselja. Nogostup se izvodi sa sjeveroistočne strane (uz mješovitu namjenu M1)

.gradnja novih stambenih/servisnih cesta na dijelovima naselja Kunsil, Rialto, Obrad Hrgović kojima se uređuju i opremaju izgrađeni te poglavito neuređeni i neizgrađeni dijelovi građevinskog područja

.rekonstrukcija ceste i izgradnja spoja koja vodi preko Grbice prema lučkom području bazena 2 Rovenska, odnosi se na proširenje profila i izgradnju nove dionice,

.rekonstrukcija ceste u dijelu Obrad-Hrgović, odnosi se na djelomična proširenja profila

.gradnja stambene i sabirne ceste u predjelu Park, prikazanih kao trase u istraživanju kroz pojas Z, odnosno uz područja namjene M1 i K110; trase se mogu i značajnije korigirati, a kružni tok nije potrebno izvoditi; kao poseban uvjet određuje se da te prometnice ne mogu ulaziti u područje Park šume s kojom graniče,

.spajanje stambene ulice u predjelu Šestavina s cestom koja prolazi kroz Puntu do velološinjskog zaljeva,

.omogućava se rekonstrukcija i drugih kolnih, pješačkih i kolno-pješačkih površina na ukupnom području obuhvata Plana

Članak 10.

Članak 142. stavak (5) mijenja se i glasi:

Radi dobivanja što kvalitetnijih rješenja za uređivanje javnih prostora, njihovo oblikovanje i oblikovanje pojedinih građevina preporuča se kod pristupanja izrade programa gradnje građevina javne i društvene namjene i javnih prostora naselja (prije izrade idejnih rješenja za ishođenja upravnih akata za građenje) provesti javne arhitektonsko-urbanističke natječaje.

VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Odluka će se temeljem članka 101. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 12.

Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage slijedeći kartografski prikazi Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13) u mjerilu 1:2000 koji su sastavni dio ove Odluke:

1. Korištenje i namjena površina

2.a Prometna i ulična mreža

2.b Komunalna infrastrukturna mreža:
elektroenergetika, plinoopskrba, EK infrastruktura

2.c Komunalna infrastrukturna mreža:
vodnogospodarski sustav

3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.b Mjere posebne zaštite

4. Način i uvjeti gradnje

Članak 14.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da izradi i izda pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/13-01/26

UR.BROJ: 2213701-01-15-17

Mali Lošinj, 31. srpnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr