SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

60.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N br. 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (S.N. PGŽ br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 31.srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1

Za katastarsku česticu 2988/9 k.o. Veli Lošinj koja se nalazi u zoni zahvata, a djelomično čini pojas pomorskog dobra, Gradu Mali Lošinj daje se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra, za izvedbu javne rasvjete na obalnoj šetnici Valdarke - Punta.

Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 934-01/15-01/07

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 31. srpnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA MALOG LOŠINJA PRIČIŠĆENI TEKST


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr