SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD CRES

33.

Na temelju čl. 23. st. 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« RH br. 109/01, 82/04, 76/ 07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa 30. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA IZ DRUŠTVENO POTICANE
STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA CRESA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, mjerila, veličina stana te postupak i tijela za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: stan iz poticane stanogradnje) izgrađenog na području Grada Cresa, neovisno o načinu plaćanja.

II. UVJETI ZA ODOBRAVANJE KUPNJE STANA IZ POTICANE STANOGRADNJE

Članak 2.

Pravo na kupnju stana iz poticane stanogradnje ima podnositelj zahtjeva - državljanin Republike Hrvatske.

III. UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA NA KUPNJU STANA IZ POTICANE STANOGRADNJE

Članak 3.

Između više podnositelja zahtjeva za kupnju stana iz poticane stanogradnje prednost na kupnju stana iz poticane stanogradnje utvrđuje se na osnovi reda prvenstva iz liste reda prvenstva sačinjene primjenom mjerila iz ove Odluke koja se boduju.

Prednost na izbor stana iz poticane stanogradnje, na sklapanje predugovora o kupoprodaji, odnosno sklapanje ugovora o kupoprodaji stana iz poticanje stanogradnje imaju podnositelji zahtjeva s većim zbrojem bodova na Listi.

A. LISTA REDA PRVENSTVA

Članak 4.

Na listu reda prvenstva (u daljnjem u tekstu: Lista) uvrštavaju se:

-podnositelji zahtjeva, ako ispunjavaju uvjete za kupnju stana iz poticane stanogradnje iz članka 2. ove odluke, koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja (članak 21., stavak 2., podstavak 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji), redosljedom utvrđenim zbrojem bodova dobijenih primjenom mjerila iz ove Odluke koja se boduju,

-podnositelji zahtjeva, ako ispunjavaju uvjete za kupnju stana iz poticane stanogradnje iz članka 2. ove Odluke, koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje odnosno nemaju odgovarajući stan u smislu članka 21. stavka 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, redosljedom utvrđenim zbrojem bodova dobijenih primjenom mjerila iz ove Odluke koja se boduju.

B. MJERILA KOJA SE BODUJU RADI UTVRĐIVANJA REDA PRVENSTVA NA KUPNJU STANA IZ POTICANE STANOGRADNJE

Članak 5.

Između više podnositelja zahtjeva za kupnju stana iz poticane stanogradnje koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke, prednost na kupnju stana iz poticane stanogradnje utvrđuje se na osnovi mjerila koja se boduju:

1. trajanje prebivališta na području Grada Cresa,

2. uvjeti stanovanja,

3. stambeni status,

4. broj članova obiteljskog domaćinstva,

5. radni staž,

6. stručna sprema,

7. broj djece predškolske dobi i djece na školovanju,

8. status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

1. Trajanje prebivališta na području Grada Cresa

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva za svaku cijelu godinu prebivališta na području Grada Cresa pripadaju 4 boda, s tim da je maksimalan broj ostvarenih bodova temeljem prebivališta na području Grada Cresa 180 bodova.

Prebivalište se dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova.

Ukoliko je uvjerenje nepotpuno i ne iskazuje cjelokupno razdoblje prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Cresa, podnositelj zahtjeva će uz uvjerenje o prebivalištu dostaviti javnobilježnički ovjerenu svoju izjavu, danu pod punom kaznenom, materijalnom i moralnom odgovornošću za posljedice lažne izjave, o razdoblju prebivanja na području Grada Cresa.

2. Uvjeti stanovanja

Članak 7.

Na osnovu uvjeta stanovanja podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada kako slijedi:

1.Podnositeljima zahtjeva koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe stanovanja, pripada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 bodova,

2.Podnositeljima zahtjeva koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje odnosno nemaju odgovarajući stan u smislu čl. 21., stavka 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji pripada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 bodova.

3. Stambeni status

Članak 8.

Na osnovi stambenog statusa podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva iz čl. 7., točka 1., stavak 1. pripada:

1.za stanovanje s nezaštićenom najamninom u najmljenom stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 bodova,

2.za stanovanje kod roditelja . . . . . . . . . . . . 15 bodova,

3.za stanovanje sa zaštićenom najamninom u najmljenom stanu čija veličina ne odgovara veličini stana iz članka 21. stavka 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji . . . . . . 10 bodova,

4.ostalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 bodova.

Stambeni status u smislu stavka 1. toč. 1. i 3. ovoga članka prosuđuju se na osnovi ugovora o najmu stana koji je sklopljen i javnobilježnički ovjeren ili prijavljen poreznoj upravi najmanje šest mjeseci prije objavljivanja natječaja o odobravanju kupnje stana iz poticane stanogradnje.

Ako podnositelj zahtjeva nema ugovor o najmu stana, bodovat će se po odredbi točke 4., stavka 1. ovoga članka.

4. Broj članova obiteljskog domaćinstva

Članak 9.

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva u smislu ove Odluke smatraju se: bračni drug, potomak (dijete, pastorak, usvojenik), roditelj i/ili roditelj njegovog bračnog druga i druge osobe ako žive u zajedničkom domaćinstvu a koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

1. samcu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova,

2. za ukupno dva člana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 bodova,

3. za ukupno tri člana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 bodova,

4. za ukupno četiri člana . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 bodova,

5. za ukupno pet i više članova . . . . . . . . . . 45 bodova,

Broj članova obiteljskog domaćinstva dokazuje se:

-za bračnog druga vjenčanim listom ,

-za izvanbračnog druga, javnobilježnički ovjerenom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice koja traje najmanje tri godine, uz presliku osobnih iskaznica izvanbračnih drugova (ili uvjerenja o prebivalištu) iz kojih je vidljivo da u tom razdoblju imaju prebivalište na istoj adresi,

-za djecu, rodnim listom,

-za pastorka ili usvojenika, rodnim listom i odgovarajućim dokumentom iz kojega je razvidno da se radi o pastorku ili usvojeniku podnositelja zahtjeva,

-za osobu koja podnositelju zahtjeva ili članu njegovog obiteljskog domaćinstva pruža nužnu njegu i pomoć, pravomoćnim rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb,

-za sve članove obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, uvjerenjem o prebivalištu.

5. Radni staž

Članak 10.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu njegovog radnog staža priznatog u Republici Hrvatskoj pripada po 1 bod.

Radni staž dokazuje se elektroničkim zapisom ili potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

6. Stručna sprema

Članak 11.

Na temelju stručne spreme, odnosno akademskog stupnja obrazovanja, podnositelju zahtjeva pripada za:

1.VSS odnosno završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij . . . . . . . . . . . . . . . . 15 bodova,

2.VŠS odnosno završen preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od
najmanje tri godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 bodova

3.srednja stručna sprema . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

7. Djeca predškolske dobi i djeca na redovnom
školovanju

Članak 12.

Za svako dijete predškolske dobi kao i dijete na redovnom školovanju, podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

8. Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 13.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata pripada 10 bodova.

IV. VELIČINA STANA IZ POTICANE STANOGRADNJE KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 14.

Prosječna veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

-za 1 osobu oko 47 m2 NKP-a,

-za 2 osobe oko 57 m2 NKP-a,

-za 3 osobe oko 63 m2 NKP-a,

-za 4 osobe oko 77 m2 NKP-a,

-za 5 i više osoba oko, 80 m2 NKP-a,

(NKP= Neto korisna površina stana)

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine od one utvrđene stavkom 1. ovog članka.

V. POSTUPAK I TIJELA ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA IZ POTICANE STANOGRADNJE

Članak 15.

Gradonačelnik Grada Cresa osniva Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

Povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik i 3 člana.

Zadatak povjerenstva je:

-Provođenje postupka natječaja za utvrđivanje Liste reda prvenstva

-Bodovanje zaprimljenih zahtjeva,

-Utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva koja se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Cresa i web stranici Grada.

Stručne i administrativne poslove za povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka obavlja Upravni odjel za proračun i financije komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa.

Članak 16.

Natječaj za odobravanje kupnje stana iz poticane stanogradnje objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Grada Cresa i web stranici Grada.

U natječaju moraju biti navedeni:

-podaci o lokaciji zgrade;

-uvjeti za odobravanje kupnje stana iz poticane stanogradnje iz članka 2. ove odluke;

-dokumenti koji se moraju priložiti zahtjevu, radi dokazivanja udovoljavanja uvjetima iz članka 2. ove Odluke;

-dokumenti koji se prilažu zahtjevu, radi bodovanja zahtjeva po odredbama članaka 6. do 12. ove Odluke;

-adresa na koju se zahtjev podnosi;

-rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 17.

Svaki podnositelj zahtjeva uz zahtjev mora priložiti:

-domovnicu (ne stariju od 6 mjeseci) ili presliku osobne iskaznice (radi dokazivanja državljanstva Republike Hrvatske - članak 2. ove Odluke), te OIB podnositelja zahtjeva;

Članak 18.

Radi bodovanja zahtjeva po mjerilima iz članaka 6. do 12. ove Odluke podnositelj zahtjeva uz zahtjev treba priložiti i:

1. uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu za podnositelja zahtjeva

ili

uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu za podnositelja zahtjeva, ne starije od 6 mjeseci i javnobilježnički ovjerenu svoju izjavu, danu pod punom kaznenom, materijalnom i moralnom odgovornošću za davanja lažne izjave, o periodu prebivališta na području Grada Cresa

(radi bodovanja po odredbama članka 6. st. 2. i 3. ove Odluke),

2. javnobilježnički ovjerenu svoju izjavu, danu pod punom kaznenom, materijalnom i moralnom odgovornošću za posljedice davanja lažne izjave kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu za kupnju stana izjavljuje

-da on i članovi obiteljskog domaćinstva koji su navedeni u zahtjevu za kupnju stana, prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe stanovanja na području Republike Hrvatske (radi bodovanja po odredbama članka 7. točka 1. ove Odluke).

ili

-da nema odgovarajuće riješeno stambeno pitanje odnosno nemaju odgovarajući stan u smislu članka 21. stavka 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, uz obavezno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva.

(služi kao dokaz da nema odgovarajući stan u smislu članka 21. stavka 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji tj. da nema u vlasništvu stambeni prostor - stan ili kuću - koji je primjereno opremljen infrastrukturom - voda, kanalizacija, struja i drugo - i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2, a radi bodovanja po odredbama članka 7. točka 2. ove Odluke),

3. ugovor o najmu stana za podnositelja zahtjeva ili za drugog člana obiteljskog domaćinstva, ako je taj drugi član obiteljskog domaćinstva ugovorna strana ugovora o najmu stana, javno bilježnički ovjeren 6 mjeseci prije objave natječaja ili prijavljen u nadležnoj poreznoj upravi 6 mjeseci prije objave natječaja,

ili

javnobilježnički ovjerenu svoju izjavu, danu pod punom kaznenom, materijalnom i moralnom odgovornošću za posljedice davanja lažne izjave da živi kod roditelja.

(radi bodovanja po odrebama članka 8. ove Odluke),

4. vjenčani list, ako dokazuje brak; izjava o postojanju izvanbračne zajednice, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika, dana pod kaznenom odgovornošću, rodni list za svako dijete; rodni list i drugu odgovarajuću ispravu za svako pastorče odnosno usvojenika; pravomoćno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb za osobu koja podnositelju zahtjeva ili članu obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva pruža nužnu njegu i pomoć; te uvjerenje o prebivalištu za sve članove obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva (radi bodovanja po odredbama članka 9. ove Odluke),

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom radnom stažu u Republici Hrvatskoj (radi bodovanja po odredbi članka 10. ove Odluke),

6. dokaz o školskoj spremi (preslika svjedožbe o završenom školovanju, diplome - radi bodovanja po odredbi članka 11. ove Odluke).

7. dokaz o školovanju djece-potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta (radi bodovanja po odredbi članka 12. ove Odluke).

8. dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - potvrda nadležnog tijela državne uprave (radi bodovanja po odredbi članka 13. ove Odluke).

Članak 19.

Po isteku natječajnog roka za podnošenje zahtjeva za odobrenje kupnje stana iz poticane stanogradnje, povjerenstvo najprije provjerava jesu li svakome zahtjevu priloženi dokumenti iz članka 2. ove Odluke. Zahtjevi koji ne udovoljavaju propisani uvjet iz članka 2. ove Odluke, odbijaju se.

Povjerenstvo nakon toga boduje zahtjeve po mjerilima iz članaka 6. do 12. ove Odluke.

Svi bodovi koje podnositelj zahtjeva dobije po odredbama članaka 6. do 12. ove Odluke zbrajaju se, a na osnovi zbroja bodova za svakog podnositelja zahtjeva povjerenstvo sačinjava prijedlog Liste.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak zbroj bodova pa bi im pripalo isto mjesto na Listi, prednost prava na kupnju stana iz poticane stanogradnje imat će podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova:

-uvjeta stanovanja,

-broja članova obiteljskog domaćinstva,

-po stambenom statusu ,

-školovanja djece

-po godinama prebivališta na području Grada Cresa.

Ako se između dva ili više podnositelja zahtjeva s jednakim zbrojem bodova ne utvrdi prednost ni po jednom od naprijed naređenih mjerila, redni broj na Listi određene skupine za te podnositelje zahtjeva odredit će se kockom.

Članak 20.

Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku prijedlog Liste.

Članak 21.

Lista sadrži:

-redni broj,

-prezime i ime i adresu podnositelja zahtjeva

-broj bodova po pojedinim mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

-zbroj bodova po svim mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

-mjesto i nadnevak utvrđivanja Liste prvenstva.

Lista se objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Cresa.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste, odnosno na ne uvrštavanje na Listu.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Cresa, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu prvenstva utvrđuje Gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Cresa i dostavlja APN-u na daljnju provedbu postupka dodjele stanova.

Članak 22.

Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana odnosno redosljed na Listi, taj će se podnositelj brisati s Liste, a predugovor odnosno Ugovor o kupoprodaji stana koji je Agencija sklopila u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka smatrat će se ništetnim.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva na kupnju stana iz društveno poticane stanogradnje na području Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 16/02, 1/03, 37/07 i 53/08).

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/15-1/12

Ur. broj: 2213/02-01-15-3

Cres, 30. srpnja 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr