SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD CRES

29.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi IV. izmjena i dopuna urbanističkog
planauređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi IV. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07, ispravak 20/08, 03/11, 53/12 i 43/13) (u daljnjem tekstu: UPU Cres).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune UPU Cresa izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13).

RAZLOG DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izradu izmjene i dopune UPU Cresainiciralaje »Cresanka« d.d. iz Cresa, radi omogućavanja realizacije planiranih ulaganja u poboljšanjeusluge gostima i u konačnici radipovećanja kategorije kampa Kovačine na 4 zvjezdice.

Uz tu izmjenu izvršit će se i dvije izmjene kojima će se povećati mogućnost zadovoljavanja stambenih potreba građana.

Vlasnici zgrada na području turističkog naselja Stara Gavza T2-1 iniciraju izmjenu plana u dijelu koji se odnosi na ograničavanje parcelacije navedenog područja, a radi omogućavanja parcelacije i time jednostavnijeg korištenja postojećih zgrada

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izmjene i dopune UPU Cresa odnose se na:

-građevinsko područje izdvojene namjene, ugostiteljsko-turističku zonu autokamp Kovačine (T31), koje je obuhvaćenavažećimUrbanističkim planom uređenja naselja Cres.

-građevinsko područje naselja-planirana zona K2 1 na Melinu,

-građevinsko područje naselja - dioplanirane zone P, Z1 i trg na predjelu Brajdi uz Jadransku obalu.

-građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene, turističko naselje Stara Gavza T2-1.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Na prostoru u obuhvatu izmjena i dopuna plana u funkciji je postojeći Kamp Kovačine izgrađen i uređen do razine kategorije 3 zvjezdice.U kampu je prisutan nedostatak sanitarnih čvorova kao i uređenih i infrastrukturno opremljenih kamp parcela.

Prostor planirane poslovne zone K2 1 je u cijelosti neizgrađen i neuređen.

Prostor na predjelu Brajdi je neizgrađen, koristi se za parkiranje i kao pješački prolaz. Prostor je komunalno opremljen, nalazi se uz javnu prometnicu Jadranska obala u sklopu koje postoji komunalna infrastruktura.

U sklopu u turističkog naselja Stara Gavza T2-1 zbog odredbi za provođenje UPU Cresa onemogućena je parcelacija građevinskog zemljišta, koja bi prema važećim propisima bila moguća, a potrebna je radi jednostavnijeg gospodarenja i korištenja postojećih zgrada.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Osnovni cilj izmjene i dopune UPU Cresa je :

1. na prostoru kampa omogućiti slijedeće zahvate:

-izgradnju sanitarnog čvora tlocrtne površine do 250 m2, na k.č. 572/2 K.O. CRES, odnosno k.č. 385/2 k.o. Cres-grad,

-izgradnju sanitarnog čvora tlocrtne površine do 250 m2, na k.č. 545/1 K.O. CRES odnosno 3231 k.o. Cres-grad

-uređenje i infrastrukturno opremanje parcela kampa Kovačine.

-Izgradnju sanitarnog čvora tlocrtne površine do 250m2, na k.č. 511/2 k.o. Cres, odnosno 3337/1 k.o. Cres-grad.

2. planiranu zonu poslovne namjene K2 1, unutar k.č. 3000/8 k.o. Cres-grad, na predjelu Melin prenamijeniti u mješovitu namjenu kako bi se omogućila izgradnja stambeno poslovnegrađevine,

3. na dijelu područja planiranogparkirališta (P), trga i planiranog javnog parka (Z1)neposredno uz ulicu Jadranska obala, na k.č.3810/20 k.o. Cres-grad, planirati stambenu namjenu u cilju izgradnje nove građevine stambene namjene.

4. na području turističkog naselja Stara Gavza T2-1 potrebno je omogućiti parcelaciju građevinskog zemljišta za što je potrebno u članku 48. trećem stavku izbrisati zadnju alineju.

Izmjenom i dopunom UPU Cres potrebno je planirati navedene zahvate za što je potrebno izvršiti izmjenu obrazloženja plana, tekstualnog dijela plana-odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za potrebe izmjena i dopuna UPU Cresa nije planirana izrada strategija, planova, studija ni drugih dokumenata.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Stručno rješenje prostornog plana pribaviti će se izradom rješenja koje će izraditi stručniizrađivač izmjena i dopuna plana u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04).

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela i drugih sudionika koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU Cresa:

-Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

-JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, Rijeka,

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine,Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka,

-HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Hrvatska agencija za telekomunikacije, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 30 dana dostaviti Gradu Cresu svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna UPU Cresa:

-izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

-javni uvid u prijedlog plana - trajanje 15 dana,

-izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

-izradao izrada nacrta konačnog prijedloga u roku 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređeuje zaštićeno obalno područje mora - u roku 60 dana,

-dostava odgovora na prijedbe i mišljenja dostavljenih u javnoj raspravi u roku 10 dana od dostave suglasnosti Ministarstva,

-donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna UPU Cresa u roku 30 dana od dobivanja suglasnosti Ministarstva.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izradu izmjena i dopuna UPU Cresa financirat će investitor Cresanka d.o.o. iz Cresa i Grad Cres.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU Cresa nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/15-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-15-3

Cres, 30. srpnja 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr