SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

16.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 106/03) i članka 10. stavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici od 15. ožujka 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o pristupanju projektu »Jadranski plavi stol
o održivom upravljanju ribarstvom i ribljim fondom
Jadrana« (»ADRI.BLU«) i prihvaćanju Sporazuma
o partnerstvu u ostvarenju projekta

I.

Primorsko-goranska županija pristupa projektu »Jadranski plavi stol o održivom upravljanju ribarstvom i ribljim fondom Jadrana« (»ADRI.BLU«) (u okviru Programa INTERREG IIIA - Jadranska transgranična suradnja).

II.

Prihvaća se Sporazum o partnerstvu u ostvarenju projekta »Jadranski plavi stol o održivom upravljanju ribarstvom i ribljim fondom Jadrana« (»ADRI.BLU«).

(Tekst Sporazuma u izvorniku i ovjerenom prijevodu sastavni je dio ove Odluke.)

III.

U Transnacionalni odbor za usmjerenje projekta iz točke I. ove Odluke imenuju se:

. Ivo Zrilić, član Županijskog poglavarstva zadužen za područje pomorstva i prometa, za člana

. Nikola Mendrila, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, za zamjenika člana

IV.

Ovlašćuje se župan Zlatko Komadina da potpiše Sporazum iz točke II. ove Odluke ili da ovlasti drugu osobu da u ime Primorsko-goranske županije potpiše Sporazum iz točke II. ove Odluke.

V.

Ovlašćuje se Županijsko poglavarstvo da za raspolaganje financijskim sredstvima za potrebe ostvarenja projekta ADRI.BLU osnuje proračunski fond sukladno članku 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu.

VI.

Sporazum stupa na snagu danom primitka pisane obavijesti Primorsko-goranske županije ostalim partnerima Sporazuma da su ispunjeni svi uvjeti koji su sukladno važećim zakonskim propisima potrebni za stupanje na snagu Sporazuma.

VII.

Sporazum prestaje danom kada Upravljačko tijelo Programa INTERREG IIIA - Jadranska transgranična suradnja usvoji izvješće o konačnom obračunu Projekta iz točke I. ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/36

Ur. broj: 2170/01-11-01-05-3

Rijeka, 15. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić. v. r.

SPORAZUM O PARTNERSTVU
u ostvarenju projekta

JADRANSKOG PLAVOG STOLA
U ODRŽIVOM UPRAVLJANJU RIBOLOVA
I RIBLJEG FONDA JADRANA (ADRI.BLU)

o okviru Jadranske transgranične suradnje
PIC INTERREG IIIA
među sljedećim partnerima:

VODEĆI PARTNER

LP REGIJA EMILIA ROMAGNA

koju zastupa:

Aldo Tasselli

Projektni partner

PI REGIJA VENETO

koju zastupa:

..............................................................

PI AUTONOMNA REGIJA FURLANIJA JULIJSKA
KRAJINA

koju zastupa

..............................................................

PI KONZORCIJ UNIPROM

kojeg zastupa:

..............................................................

PS ISTARSKA ŽUPANIJA (HRVATSKA)

koju zastupa:

..............................................................

PS PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

koju zastupa:

..............................................................

PS NORFISH NORVEGIAN/BOSNIAN FISHFARM
(BOSNA I HERCEGOVINA)

koju zastupa:

..............................................................

PS GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE (BOSNA I HERCE-
GOVINA)

koju zastupa:

..............................................................

Polazne odredbe

Radi ostvarenja projekta »ADRI.BLU« (u daljnjem tekstu: »Projekt«), usvojenog u okviru Jadranskog transgraničnog programa INTERREG IIIA Zajedničkog odbora za usmjerenje (u daljnjem tekstu: »Zajednički odbor«) dana 29. ožujka 2004, a čiji je Sporazum o financiranju između upravljačkih tijela (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) i vodećeg partnera (u daljnjem tekstu: Vodeći partner) potpisan dana 6. prosinca 2004, gore navedeni Partneri obavezuju se poštivati sljedeće:

§ 1. Predmet

Predmet ovog Sporazuma je organizacija i upravljanje partnerstvom radi ostvarenja Projekta »ADRI.BLU«.

Odredbe Projekta navedene su u Sporazumu o financiranju koji su potpisali Upravljačko tijelo i Vodeći partner, navedeni Sporazum predstavlja sastavni dio ovog akta. Uključuje također i obrasce projekta (A i B) koje je usvojio Zajednički odbor.

§ 2. Utvrđivanje Partnera

Na osnovi odredbi ovog Sporazuma, Partneri suglasno utvrđuju sljedeće:

Vodeći partner je odgovorno tijelo svih radnji navedenih u Sporazumu o financiranju između Upravljačkog tijeka i Vodećeg partnera, te u usuglašavanju i u upravljaju Projektom. Vodeći je partner jedino odgovorno tijelo u odnosu na Upravljačko tijelo u pogledu ostvarenja Projekta.

Partneri Projekta (u daljnjem tekstu: »Partneri«) su odgovorna tijela pojedinih radnji Projekta, kao što je navedeno u Sporazumu o financiranju između Upravljačkog tijela i Vodećeg partnera i u dinamičkom planu i u Planu financiranja.

§ 3. Prava i obaveze Partnera

1. Partneri se obavezuju u svom djelokrugu rada djelovati i oživotvoriti sve moguće radnje radi omogućavanja obavljanja i ostvarenja projektnih djelatnosti. Moraju također izričito prihvatiti sufinanciranje, kao što je naveo Zajednički odbor u sporazumu o usvajanju Projekta, kao i obaveze navedene u Sporazumu o financiranju koji su potpisali Upravljačko tijelo i Vodeći partner.

2. Vodeći partner mora posebno poštivati dolje navedena prava i obaveze:

. pokrenuti Projekt sukladno planu rada usvojenog od strane Zajedničkog odbora i navedenog u Obrascima A i B koji se nalaze u privitku Sporazuma o financiranju između Upravljačkog tijeka i Vodećeg partnera;

. ostvariti Projekt sukladno uputama usvojenog dinamičkog plana i potpuno poštivati obaveze iz odobrenog financiranja;

. primiti sufinanciranje i pravovremeno ga prenijeti drugim Partnerima;

. upravljati i provjeriti troškove svakog Partnera radi utvrđivanja da li su u skladu s Projektom i utvrditi da li su navedeni troškovi dozvoljeni;

. izraditi izvješća o obavljenim stručnim radovima i o korištenim sredstvima i dostaviti ih Upravljačkom tijelu, te dostaviti sve tražene dokumente navedene u Sporazumu o financiranju između Upravljačkog tijela i Vodećeg partnera;

. promicati širenje rezultata Projekta i Programa na lokalnoj razini;

. utvrditi i odrediti obostrane odgovornosti s Partnerima;

. izraditi i dostaviti konačna izvješća, te eventualne dodatne prateće dokumente, financijske potvrde, zahtjeve o plaćanju, kao i eventualne druge isprave koje bude tražilo Upravljačko tijelo preko Zajedničkog stručnog tajništva (u daljnjem tekstu: Zajedničko tajništvo)

3. Partneri i Vodeći partner (u svojstvu Partnera) obavezuju se poštivati dolje navedena prava i obaveze:

. utvrditi i imenovati Odgovornu osobu Projekta i dodijeliti mu ovlaštenje za zastupanje Partnera koji sudjeluju u Projektu;

. prihvatiti pravila i obaveze navedene u Sporazumu o financiranju između Upravljačkog tijela i Vodećeg partnera u pogledu vlastite uloge u Projektu;

. ostvariti dio Projekta u nadležnosti pojedinog Partnera i poštivati sve obaveze iz uključivanja Projekta u Jadranski transgranični projekt INTERREG IIIA;

. u slučaju neispunjenja obaveza jednog partnera, obavezati se u pronalaženju podijeljenog rješenja, te obavezati se u slučaju ustupa jednog partnera, pronaći u što kraćem roku zamjenskog Partnera koji, po mišljenju Zajedničkog odbora, može pristupiti Projektu;

. obavezati se voditi odvojeno računovodstvo za sve financijske transakcije koje se odnose na Projekt;

. dostaviti sve zatražene podatke radi praćenja financijskog, fizičkog izvršenja i postupaka Projekta;

. izraditi stručno-administrativna izvješća o stanju izvršenja Projekta i drugih izvješća potrebnih za Vodećeg partnera;

. biti odgovoran za vlastiti Financijski plan (i u slučaju eventualnih zahtjeva o ponavljanju sufinanciranja od strane Upravljačkog tijeka u slučaju prestanka rada na Projektu), odnosno za iznos u kojem pojedini Partner sudjeluje u Projektu;

. sudjelovati u ocjeni i u širenju rezultata Projekta sukladno zahtjevima Upravljačkog tijela;

. pravovremeno upoznati Vodećeg partnera o svakom događaju koji može dovesti do privremenog ili konačnog prekida Projekta ili o bilo kojoj drugoj značajnoj izmjeni projektnih radnji.

§ 4. Odgovornosti

1. Vodeći je partner jednina odgovorna osoba u odnosu na Upravljačko tijelo u pogledu ostvarenja Projekta i sukladnost obaveza koje proizlaze iz sufinanciranja na osnovi Jadranskog transgraničnog programa INTERREG IIIA.

2. Svaki je partner izravno i isključivo odgovoran prema Vodećem partneru u ostvarenju vlastitog dijela Projekta i radi potpunog poštivanja obaveza i prava utvrđenih u ovom Sporazumu.

3. Svaki Partner, uključujući i Vodećeg partnera, uzajamno je odgovoran u odnosu na druge Partnere, te se obavezuje nadoknaditi ih, isključujući ih od svake odgovornosti u slučaju eventualnih šteta i troškova koji bi nastali uslijed nepoštivanja vlastitih obaveza i prava navedenih u ovom Sporazumu.

§ 5. Trajanje

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja i ostaje na snazi do usvajanja izvješća o konačnom obračunu Projekta od strane Upravljačkog tijela.

2. Trajanje Projekta ne može se izmijeniti osim u slučaju posebnog i opravdanog zahtjeva od strane Vodećeg partnera i nakon odobrenja Upravljačkog tijeka, kao što je navedeno u Sporazumu o financiranju između Upravljačkog tijela i Vodećeg partnera.

3. Partneri su dužni sačuvati financijsku i administrativnu dokumentaciju koja se odnosi na Projekt barem pet godina nakon zadnjeg prijenosa financijskih sredstava Vodećem partneru.

§ 6. Radni jezik

Radni jezik je talijanski. Interni dogovori omogućuju korištenje drugih jezika radi određene djelatnosti.

§ 7. Izmjene i dopune Sporazuma

Ovaj Sporazum je važeći do dana utvrđenog u članku § 5.1. i ne može se prešutno produžiti.

§ 8. Izvješće o obavljenim stručnim radovima i
korištenim sredstvima

1. Svaki se Partner obavezuje dostaviti Vodećem partneru sve potrebne obavijesti radi izrade izvješća o obavljenim stručnim radovima i o korištenim sredstvima, kao i druge posebne dokumente koje će zahtijevati Zajednički odbor i Upravljačko tijelo. Sa svoje strane, Vodeći partner mora sustavno dostavljati svakom Partneru primjerak izvješća o obavljenim stručnim radovima i o korištenim sredstvima kao i druge posebne isprave dostavljene Zajedničkom odboru i Upravljačkom tijelu.

2. Vodeći partner može zahtijevati od svakog pojedinog Partnera u slučaju potrebe dodatne obavijesti radi izrade izvješća, odnosno dokumenata ili radi ispunjenja zahtjeva o informaciji od strane Zajedničkog odbora ili drugog ovlaštenog tijela.

3. Vodeći partner mora pravovremeno obavještavati Partnere o svim značajnim događajima između Vodećeg partnera, Upravljačkog tijela i Zajedničkog odbora.

§ 9. Upravljanje Financijskim planom Projekta

1. Vodeći partner je jedino odgovorno tijelo u odnosu na Upravljačko tijelo u financijskom upravljanju Projektom. Odgovorno je također za izradu i dostavu izvješća o napredovanju i o eventualnom prijedlogu izmjene Financijskog plana koji se mora dostaviti Zajedničkom odboru u slučaju da je za 20 0.000000e+000ći u odnosu na cjelokupni iznos Projekta (kao što je navedeno u potpisanom Sporazumu između Upravljačkog tijela i Vodećeg partnera).

2. Financijski plan Projekta koji je usvojio Zajednički odgovor utvrđuje cjelokupni iznos izabranih troškova kao i njihovu podjelu u razne stavke za svakog Partnera.

§ 10. Načelo izvješćivanja

1. Svaki se Partner obavezuje voditi odvojeno računovodstvo sukladno s propisima Evropske unije, države i regije, odnosno županije. Računovodstvena evidencija mora biti izražena u eurima.

2. Izvješća o obavljenim stručnim radovima i korištenim sredstvima, te o drugim dokumentima, uključujući vjerni primjerak o troškovima, moraju se dostaviti Vodećem partneru u rokovima predviđenim u programu navedenom u Sporazumu o financiranju, te sukladno načinu navedenom u Sporazumu.

3. Vodeći je partner jedino odgovorno tijelo u odnosu na Upravljačko tijelo u pogledu dostave zahtjeva o naknadi i izvješća o obavljenim stručnim poslovima i korištenim sredstvima. Vodeći partner mora jamčiti za vjerodostojnost računovodstveno-financijskih izvješća koja se dostavljaju svakom Partneru i, u slučaju potrebe, može zahtijevati dodatna objašnjenja.

4. U slučaju da izvješće o obavljenim stručnim poslovima i o korištenim sredstvima Partnera nije u skladu s propisima Evropske unije, države, regije, odnosno županije ili se koriste neodobreni obrasci u rekapitulaciji troškova, Vodeći partner mora zahtijevati od Partnera da ponovno obradi i ažurira navedene financijske dokumente. U slučaju da dokumenti nisu i dalje u skladu s propisima, Vodeći partner je ovlašten uskratiti naknadu dostavljenih troškova s obavezom obavještenja Upravljačkog tijela i zainteresiranog Partnera o uskraćivanju naknade uz odgovarajuće obrazloženje.

5. Financijsko-računovodstveni sustav izvješćivanja Vodećeg partnera (kao i eventualni zahtjevi u odnosu na druge Partnere) mora se bazirati na propise Evropske unije, drža

ve i regije, odnosno županije, kao i na daljnje upute predviđene Operativnim programom i Programom o dovršenju programiranja Jadranske transgranične suradnje PIC INTERREG IIIA, kao i na poštivanje dogovorene odredbe iz Projekta. U slučaju razumnih sumnji i radi garantiranja sukladnosti sadržaja s navedenim dokumentima, Vodeći partner ima pravo zatražiti i dobiti od Partnera, odgovarajuća i detaljnija razjašnjenja i informacije rad izbjegavanja smanjenja Financijskog plana ili zahtjeva o ponovljenim prijenosima od strane Upravljačkog tijela ili Zajedničkog odbora u odnosu na druge Partnere. U svakom slučaju, Vodeći partner ne smatra se odgovornim u odnosu na druge Partnere zbog eventualnih negativnih posljedica uslijed krivog tumačenja odredbi Upravljačkog tijela i Zajedničkog odbora.

§ 11. Provjera i očuvanje isprava

1. Svaki Partner je obavezan sačuvati zatražene isprave radi provjere izvršenja Projekta i dozvoljenih troškova, te ih staviti na raspolaganje radi provjere od strane nadležnih tijela ili ustanova.

2. Kao što je slučaj kod svakog Partnera, također i Vodeći partner je obavezan sačuvati i arhivirati sve računovodstvene dokumente za razdoblje od 5 godina, počevši od datuma zadnjeg prijenosa sredstava Vodećem partneru.

3. Osim u slučaju da su regionalni, odnosno županijski propisi stroži, primjenjuju se računovodstveno-administrativni propisi Evropske unije i države.

§ 12. Suradnja s trećim stranama

1. U slučaju dodjele određenih radnji iz Projekta trećim osobama, Partneri ostaju u svakom slučaju jedini odgovorni u odnosu na Vodećeg partnera i Upravljačko tijelo.

2. Niti jedan Partner nema pravo potpuno povjeriti svoje nadležnosti iz ovog Sporazuma u podizvođenje trećim osobama u podnajam bez prethodne suglasnosti drugih Partnera.

§ 13. Osiguranje

Sugerira se Partnerima da pokrivaju tokom cjelokupnog trajanja ovog Sporazuma rizik u slučaju bilo kojeg oštećenja od strane trećih u ostvarenju Projekta.

§ 14. Povjerljivost

1. Ugovorne strane se obavezuju da dio razmijenjenih obavijesti među Partnerima ili s Upravljačkim tijelom ili Zajedničkim odborom u okviru ostvarenja ovog Projekta može biti povjerljive prirode, te će u tom slučaju navedeni dokumenti nositi natpis »Povjerljivo«.

2. Partneri u Projekti se obavezuju poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi subjekti koji sudjeluju u ostvarenju Projekta poštovati eventualnu povjerljivost obavijesti, odnosno da se obavijesti ne prenose trećim osobama ili da se ne koriste bez pismene suglasnosti Vodećeg partnera, odnosno Partnera koji je objelodanio povjerljive obavijesti.

3. Dolje navedene obavijesti ne smatraju se povjerljivim:

. objavljene obavijesti, time da Partner nije prekršio svoje obaveze povjerljivosti u objavljivanju navedenih obavijesti;

. obavijesti koje su bile već na raspolaganju Partneru koji ih je objavio prije potpisivanja ovog Projekta.

4. Ova odredba povjerljivosti ostaje na snazi daljnje dvije godine od zaključenja djelatnosti Projekta.

§ 15. Rezultat zajedničkih djelatnosti

Osim posebnih slučajeva, rezultati zajedničkih radnji koje su regulirane ovim Sporazumom mogu se besplatno objaviti i zajedničko su vlasništvo svih Partnera koji upravljaju njima sukladno s uzajamno prihvaćenim propisima.

§ 16. Nepoštivanje obaveza i zakašnjenja

1. U slučaju pojave događaja koji mogu dovesti u pitanje ostvarenje Projekta, Partner koji u njemu sudjeluje obavezan je pravovremeno obavijestiti Vodećeg partnera i pružati mu sve pojedinosti u tom slučaju.

2. U slučaju da jedan Partner ne ispuni svoje obaveze, Vodeći partner je dužan preporučenim pismom s povratnicom pozvati ga na poštivanje obaveza u najkasnije u roku od mjesec dana.

3. Ukoliko Partner i dalje ne poštuje odredbe, Vodeći partner može odlučiti o njegovom isključenju iz Projekta uz pravovremeno odaslanje pismene obavijesti Upravljačkom tijelu. Isključeni partner je obavezan nadoknaditi Vodećem partneru sva dobivena sredstva koja može dokazati na dan isključenja da ih je koristio radi ostvarenja projekta, kao i sukladnost pristupa troškovima na osnovi propisa Evropske unije i države.

4. U slučaju da nepoštivanje obaveza od strane Partnera uzrokuju štetu samom Projektu, Vodeći partner može zahtijevati nadoknadu štete preporučenim pismom s povratnicom.

§ 17. Smanjenje sufinanciranja Projekta

U slučaju da Upravljačko tijelo smanji ili prekine financiranje Projekta i traži u tom smislu djelomičnu ili potpunu naknadu već dostavljenih sredstava, svaki se Partner obavezuje nadoknaditi (preko Vodećeg partnera) svoj udio.

Radi utvrđivanja navedene naknade koja se odnosi na pojedinog Partnera i radi oslobađanja Vodećeg partnera bilo koje odgovornosti u odnosu na Upravljačko tijelo za ukupan iznos već uplaćenih sredstava, svako izvješće o stručnim obavljenim poslovima i o korištenim sredstvima mora dokazati:

. opravdanje troškova u ostvarenju Projekta u njegovoj cjelini, kao i ispunjenje partnerskih obaveza u odnosu na dozvoljene troškove u trenutku usvajanja predmetnog Projekta na razini Zajedničkog odboroa;

. ispravnu podjelu financijskog dijela među Partnerima.

§ 18. Sukladnost s političkim smjernicama Evropske unije

Radnje i ulaganja koja će se ostvariti u okviru Projekta moraju biti sukladna zakonskim odredbama Evropske unije s posebnim osvrtom na stavke § 30, 32 e 59 Ugovora Evropske zajednice, Smjernica Evropske zajednice koje se odnose na »postupak o prijenosu javnog tržišta rada« i »postupak radi prijenosa tržišta javne ponude« i na druge odredbe u pogledu zaštite okoliša Evropske unije.

Smatra se ništavnim svaki sporazum između strana koji nije u skladu s gore navedenim propisima.

§ 19. Nadležno sudište

Nadležno sudište je mjesni nadležan sud Vodećeg partnera.

§ 20. Izmjene i dopune Sporazuma

Ovaj se Sporazum može mijenjati samo pisanim i potpisanim sporazumom među svim partnerima.

Eventualne izmjene Projekta (Dinamički plan i Financijski plan) koje bi već usvojio Zajednički odbor ne mijenjaju ovaj Sporazum.

§ 21. Pravni slijednik

U slučaju promjene pravnog slijednika (kao na primjer ako Vodeći partner mijenja svoj pravni oblik), Vodeći partner je obavezan prenijeti sve svoje obaveze iz ovog Sporazuma na svog pravnog slijednika.

§ 22. Viša sila

Partneri se ne smatraju odgovornim u slučaju nepoštivanja preuzetih obaveza iz ovog Sporazuma u slučaju pojave više sile. U slučaju pojave više sile, pogođeni Partner mora pravovremeno obavijestiti pismenim putem sve ostale Partnere.

»Višom silom« se smatraju događaji i okolnosti koje sprečavaju ostvarenje ovog Sporazuma i koje su potpuno neovisne od volje Partnera.

§ 23. Ništavost

U slučaju da je neka odredba ovog Sporazuma ništavna ili nevažeća na osnovi Zakona, preostale odredbe ostaju i dalje na snazi.

§ 24. Završna izjava

Smjernice i usmjerenja Programa INTERREG koje su Komisija i druga nacionalna tijela objavila smatraju se sastavnim dijelom ovog Sporazuma između Partnera.

CONVENZIONE DI PARTENARIATO
per la realizzazione del progetto

TAVOLO BLU ADRIATICO PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ATTIVITAÁ DI PESCA E DELLE RISORSE ALIEUTICHE DELL'ADRIATICO (ADRI.BLU)

nel quadro del PIC INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico fra i seguenti Partner:

LEAD PARTNER

LP REGIONE EMILIA ROMAGNA

Rappresentato da:

Aldo Tasselli

Partner del progetto

PI REGIONE DEL VENETO

Rappresentato da:

..............................................................

PI REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA

Rappresentato da:

..............................................................

PI CONSORZIO UNIPROM

Rappresentato da:

..............................................................

PS REGIONE ISTRIANA (CROAZIA)

Rappresentato da:

..............................................................

PS CONTEA LITORANEO MONTANA (CROAZIA)

Rappresentato da:

..............................................................

PSNORFISH NORVEGIAN/BOSNIAN FISHFARM (BOSNIA E HERZEGOVINA)

Rappresentato da:

..............................................................

PS CAMERA DI COMMERCIO DELLA FEDERA-
ZIONE DI BOSNIA E HERZEGOVINA (BOSNIA
E HERZEGOVINA)

Rappresentato da:

..............................................................

Premessa

Per la realizzazione del progetto «ADRI.BLU», (in seguito «il Progetto»), approvato dal Comitato Congiunto di Pilotaggio (in seguito «CCP») in data 29/03/2004, nell'ambito del Programma INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico, la cui Convenzione di finanziamento fra Autorità di Gestione (in seguito «AdG») e Lead Partner (in seguito «LP») è stata sottoscritta in data 6/12/2004, i Partner si impegnano ad osservare quanto segue:

§ 1. Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è l'organizzazione e la gestione di un partenariato per la realizzazione del Progetto «ADRI.BLU».

I termini di riferimento del Progetto sono indicati nella Convenzione di finanziamento sottoscritta fra l'AdG e il LP, la quale costituisce parte integrante del presente atto. Essa comprende anche le schede del progetto (A e B) approvate dal CCP.

§ 2. Definizione dei Partner

Secondo quanto previsto dal presente accordo i Partner concordano che:

Il Lead Partner e l'organismo responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di finanziamento fra AdG e LP, nonché del coordinamento e della gestione del Progetto. Esso è l'unico responsabile nei confronti dell'Autorità di Gestione per quanto riguarda la realizzazione del Progetto stesso.

I Partner di progetto (da ora «Partner») sono gli organismi responsabili delle singole attività del Progetto, cosi come indicato nella Convenzione di finanziamento fra AdG e LP, tenuto conto del cronogramma e del Piano finanziario.

§ 3. Doveri ed obblighi dei Partner

1. I Partner si impegnano, ciascuno per la sua parte, ad operare ed a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività di progetto. Devono altresì accettare espressamente sia il co-finanziamento, cosi come stabilito dal CCP all'atto dell'approvazione del Progetto, sia gli obblighi indicati nella Convenzione di finanziamento sottoscritta fra l'AdG e il LP.

2. Il Lead Partner, in particolare, deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

. avviare il Progetto secondo il programma di lavoro approvato dal CCP e indicato nelle Schede A e B allegate alla Convenzione di finanziamento fra AdG e LP;

. eseguire il Progetto secondo le indicazioni del cronogramma approvato e rispettare interamente gli obblighi derivanti dall'approvazione del co-finanziamento;

. ricevere il co-finanziamento e trasferirlo in tempo dovuto agli altri Partner;

. gestire e verificare che la spesa di ciascun Partner sia coerente al Progetto e che si possa considerare ammissibile;

. predisporre i rapporti di avanzamento tecnico-finanziari del Progetto ed inviarli periodicamente all'AdG nonché fornire tutti i documenti richiesti e indicati nella Convenzione di finanziamento fra AdG e LP;

. promuovere la diffusione dei risultati del Progetto e del Programma a livello locale;

. stabilire e definire le reciproche responsabilità con i Partner;

. produrre e presentare i rapporti finali, eventuali ulteriori documenti di follow up, attestazioni finanziarie, richieste di pagamento nonché ogni altro documento eventualmente richiesto dall'AdG, anche tramite il Segretariato Tecnico Congiunto (da ora STC).

3. I Partner e il LP (nelle sue funzioni di Partner) devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

. individuare e nominare un Responsabile di Progetto conferendogli l'autorizzazione a rappresentare i Partner che partecipano al Progetto stesso;

. accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di finanziamento fra AdG e LP e nei suoi allegati, in particolare, per quanto riguarda la propria parte del Progetto;

. realizzare la parte del Progetto per la quale ciascun Partner è responsabile e rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo sul Programma INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico;

. impegnarsi, nel caso di inadempienza da parte di uno dei Partner, ad individuare una soluzione condivisa nonché ad impegnarsi, nel caso di ritiro di un Partner, a trovare in tempi rapidi un Partner alternativo che possa essere ritenuto ammissibile da parte del CCP;

. impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;

. fornire i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto;

. stilare rapporti tecnico-amministrativi sullo stato di attuazione o altre relazioni ritenute necessarie dal LP;

. essere responsabili del proprio Piano Finanziario (anche nel caso di eventuale richiesta di ripetizione del co-finanziamento da parte dell'AdG, in caso di cessazione delle attività di progetto) ovvero dell'importo per il quale il Partner partecipa al Programma;

. prendere parte alla valutazione e alla diffusione dei risultati del Progetto secondo i requisiti richiesti dall'AdG;

. portare immediatamente a conoscenza il LP su ogni evento che potrebbe portare ad una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altro rilevante modifica all'attivita progettuale.

§ 4. Responsabilita

1. Il LP è l'unico responsabile nei confronti dell'AdG per quel che riguarda la realizzazione del Progetto e la conformità agli obblighi derivanti dall'ammissione a co-finanziamento sul Programma INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico.

2. Ogni Partner è responsabile direttamente ed esclusivamente verso il LP per la realizzazione della rispettiva parte di Progetto e per il completo rispetto degli obblighi e dei doveri stabiliti dal presente accordo.

3. Ogni Partner, incluso il LP, è reciprocamente responsabile verso gli altri Partner e si impegna a risarcirli, escludendoli da ogni responsabilità, per eventuali danni e costi risultanti da un mancato rispetto dei propri obblighi e doveri indicati nel presente accordo.

§ 5. Durata

1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data della sottoscrizione e rimane valida e vigente fino all'approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte dell'AdG.

2. La durata del progetto non può essere modificata, salvo specifica e motivata richiesta da parte del LP ed approvazione dell'AdG, cosi come indicato nella Convenzione di finanziamento fra AdG e LP.

3. I Partner hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione finanziaria e amministrativa prodotta inerente il Progetto per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data dell'ultimo trasferimento finanziario al LP.

§ 6. Lingua di lavoro

La lingua di lavoro è l'italiano. Accordi interni possono consentire l'utilizzo di lingue diverse, per determinate attività.

§ 7. Estensione della Convenzione

La presente Convenzione è valida fino alla durata stabilita al § 5.1 e non può essere prorogata tacitamente.

§ 8. Rapporto di avanzamento tecnico-finanziario

1. Ogni Partner si impegna a fornire al LP tutte le informazioni necessarie alla redazione del rapporto di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal CCP e dall'AdG. Il LP deve, a sua volta, sistematicamente inviare ad ogni Partner copia del rapporto di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati al CCP e all'AdG.

2. Il LP può richiedere ad ogni Partner informazioni aggiuntive qualora gli possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte del CCP o da altro organismo autorizzato.

3. Il LP deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intervenute fra il LP, l'AdG e il CCP.

§ 9. Gestione del Piano Finanziario del Progetto

1. Il LP è l'unico responsabile nei confronti dell'AdG della gestione finanziaria del Progetto. EÁ altresì responsabile della stesura e della presentazione dei rapporti di avanzamento e dell'eventuale presentazione al CCP della proposta di modifica del Piano Finanziario qualora risulti essere superiore al 20 0el costo totale del Progetto (così come indicato nella Convenzione sottoscritta fra l'AdG e il LP).

2. Il Piano Finanziario del Progetto approvato dal CCP stabilisce sia l'importo totale delle spese eleggibili, sia la loro ripartizione nelle varie voci di spesa per ogni singolo Partner.

§ 10. Principi di rendicontazione

1. Ogni Partner si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

2. I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al LP, secondo il calendario, previsto nel complemento di programmazione e riportato nella convenzione di finanziamento, e secondo le modalita indicate da quest'ultimo.

3. Il LP è l'unico responsabile nei confronti dell'AdG relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti tecnico-finanziari. Il LP deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati da ogni Partner e puo, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni.

4. Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale del rapporto tecnico-finanziario del Partner o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il LP deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari. Nel caso di una ripetuta non conformità alle richieste, il LP è autorizzato a negare il rimborso delle spese inviate dal Partner

con l'obbligo di informare l'AdG e il Partner interessato del diniego di rimborso e delle relative motivazioni.

5. Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del LP (come le eventuali richieste nei confronti degli altri Partner) deve essere basato sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché sulle ulteriori ed eventuali indicazioni previste nel Programma Operativo e nel Complemento di Programmazione del PIC INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico ed inoltre sul rispetto delle disposizioni concordate nel Progetto. Il LP, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruita con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate al fine di evitare riduzioni al Piano Finanziario o richieste di ripetizione del trasferimento da parte dell'AdG o del CCP. Il LP, tuttavia, non deve essere ritenuto responsabile, nei confronti degli altri Partner, per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione delle disposizioni stabilite dall'AdG e dal CCP.

§ 11. Verifica e conservazione dei documenti

1. Ogni Partner ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

2. Il LP, cosi come ogni Partner, ha l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data dell'ultimo trasferimento finanziario al LP.

3. Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti piu restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

§ 12. Cooperazioni con parti terze

1. Nel caso di una affidamento a terzi di attività di Progetto, i Partner rimangono comunque gli unici responsabili nei confronti del Lead Partner e verso l'AdG.

2. Nessun Partner ha il diritto subappaltare in toto a terzi le attività di propria competenza disciplinate dalla presente Convenzione, senza averne precedentemente ottenuto il consenso degli altri Partner.

§ 13. Assicurazione

EÁ suggerito ai Partner, di provvedere alla copertura dell'alea, per l'intera durata della presente Convenzione, da qualsivoglia danno causato da terzi all'attuazione del Progetto.

§ 14. Riservatezza

1. Le parti si impegnano a prevedere che parte delle informazioni scambiate tra i Partner o con l'AdG o il CCP, nel contesto della realizzazione del Progetto, possa rimanere riservata e che in tal caso tali documenti presenteranno la dicitura «Riservato».

2. I Partner del progetto si impegnano a prendere le dovute cautele affinché i soggetti che prendono parte alla realizzazione del Progetto, rispettino l'eventuale carattere riservato delle informazioni, ovvero non le diffondano, non le trasmettano a terzi e non le usino senza aver ottenuto consenso scritto da parte del LP ovvero del Partner che ha prodotto le informazioni riservate.

3. Le informazioni sotto riportate non sono coperte dalla clausola di riservatezza:

. informazioni rese pubbliche senza che questa diffusione sia stata causata da una mancanza, da parte di uno dei Partner, dell'osservanza dei propri obblighi di riservatezza;

. informazioni che erano a disposizione del Partner che le ha diffuse, ancor prima dell'esistenza del Progetto.

4. La presente clausola di riservatezza rimane valida per i due anni successivi alla conclusione delle attivita di Progetto.

§ 15. Risultato delle attivita congiunte

Il risultato delle attivita congiunte disciplinate dalla presente Convenzione, salvo casi particolari ed espressi, possono essere diffusi gratuitamente e risultano di proprietà congiunta dei Partner, i quali li gestiscono secondo le regole mutuamente accettate.

§ 16. Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

1. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi che possano mettere in pericolo la realizzazione del progetto, il Partner che ad esso partecipa ha l'obbligo di informarne immediatamente il LP e fornirgli tutti i dettagli del caso.

2. Qualora uno dei Partner dovesse essere inadempiente ai propri impegni, il LP ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta con raccomandata A/R, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre un mese.

3. Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il LP potrà decidere di escludere il Partner dal progetto dandone immediata comunicazione scritta all'AdG. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al LP ogni finanziamento ricevuto del quale non possa provare, alla data di esclusione, l'utilizzo ai fini della realizzazione del progetto e, tanto meno, la conformità ai fini dell'ammissibilità delle spese, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

4. Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner provochi un danno al Progetto nel suo complesso, il LP può pretendere il risarcimento del danno causato mediante richiesta scritta con raccomandata A/R.

§ 17. Riduzione del co-finanziamento al Progetto

Qualora l'AdG avesse necessità di ridurre o interrompere il finanziamento del Progetto e dovesse a tal fine richiedere un rimborso parziale o totale delle risorse già trasferite, ciascun Partner si impegna a provvedere a tale rimborso (tramite il LP) per quota parte.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ad ogni Partner, e poter pertanto liberare il LP da ogni responsabilità nei confronti dell'AdG per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare:

. l'aderenza delle spese effettuate, per la realizzazione del Progetto nel suo complesso nonché per l'assolvimento degli obblighi partenariali, a quelle dichiarate ammissibili al momento dell'approvazione del Progetto in questione, in sede di CCP;

. la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

§ 18. Conformita con le politiche comunitarie

Le azioni e gli investimenti che saranno realizzati nell'ambito del Progetto dovranno essere conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria, con particolare riferimento ai paragrafi § 30, 32 e 59 del Trattato CE, alle Direttive Comunitarie relative al coordinamento delle «procedure per il trasferimento dei mercati del lavoro pubblico» e delle «procedure per il trasferimento del mercato della domanda pubblica» ed ai dettami in materia ambientale previsti dalla Comunità.

EÁ da considerare nullo qualsiasi accordo tra le parti che deroghi anche solo parzialmente alla normativa sopra indicata.

§ 19. Foro competente

Il foro competente è quello del Lead Partner.

§ 20. Variazioni della Convenzione

La presente Convenzione può essere modificata solo con mediante accordo sottoscritto da tutte le parti firmatarie.

Le eventuali modifiche al Progetto (cronoprogramma e Piano Finanziario), qualora già approvate dal Comitato di Pilotaggio, non modificano la presente Convenzione.

§ 21. Successione legale

In caso di successione legale (per esempio dove il Lead Partner cambia nella sua forma legale), il Lead Partner avrà l'obbligo di trasferire tutti gli impegni di questa Convenzione al proprio successore legale.

§ 22. Forza maggiore

I Partner non sono considerati responsabili per la mancata ottemperanza agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione qualora il mancato rispetto sia originato da cause di forza maggiore. Al verificarsi di tale condizione il Partner coinvolto deve avvisare immediatamente ed in forma scritta gli altri Partner.

Sono considerati come «forza maggiore» gli eventi e le circostanze che impediscono la realizzazione della presente Convenzione, quando sono assolutamente indipendenti dalla volontà dei Partner.

§ 23. Nullità

Qualora una delle disposizioni della presente Convenzione dovesse essere dichiarata nulla o non valida ai sensi della legge, restano valide le restanti disposizioni.

§ 24. Dichiarazione finale

Le linee guida e gli orientamenti INTERREG pubblicati dalla Commissione e dagli altri organismi nazionali sono considerati parti integranti di questo contratto fra i Partner.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr