SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA LOPAR

15.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 21. srpnja 2015. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o javnom ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se ukidanje svojstva javnog dobra na određenoj nekretnini u točno određenoj površini nekretnine.

Članak 2.

Javno dobro ukida se na nekretnini označenoj kao

k.č.br. 10178 u površini od 266m2 - javno dobro, put, upisana u zk.ul. POPIS I, k.o. Lopar.

Članak 3.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 2. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao javno dobro, te se površina iste isključuje iz opće uporabe.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Rabu, Zemljišno - knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 2. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/15-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-15-08

Lopar, 21. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51281&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr