SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

35.

Na temelju članka 48., stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, i 107/ 07), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08. i 90/10.) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 20. srpnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju redovitog programa predškolskog
odgoja i obrazovanja u Općini Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način kojim Općina Čavle (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancira redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja:

-u Dječjem vrtiću Čavlić kojeg je osnivač Općina;

-u ustanovama drugih osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području Općine;

-u ustanovama drugih osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području drugih jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS).

Članak 2.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Čavlić, utvrđuje se ekonomska cijena cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću Čavlić u iznosu od 2.400,00 kn mjesečno za jaslički program, odnosno 2.200,00 kn mjesečno za vrtićki program.

Članak 3.

Općina će sufinancirati redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama iz članka 1. alineje 2. i 3. ove Odluke ukoliko su popunjeni smještajni kapaciteti u Dječjem vrtiću Čavlić, Čavle.

Članak 4.

Roditelji djeteta - zakonskog staratelja - korisnika redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: roditelji) ostvaruju pravo na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te plaćaju cijenu od 1.200,00 kuna mjesečno za jaslički program u ustanovama iz članka 1. ove Odluke.

Roditelji djeteta - zakonskog staratelja - korisnika ostvaruju pravo na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te plaćaju cijenu od 900,00 kuna mjesečno za vrtićki program u ustanovama iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

U slučaju iz članka 3. ove Odluke Općina sufinancira razliku do pune cijene vrtićkog i jasličkog programa Dječjeg vrtića Čavle sukladno važećim propisima i odlukama predstavničkog tijela Općine.

U slučaju iz članka 3. ove Odluke Općina sufinancira iznos od 1.000,00 kn za ustanove iz članka 1. alineje 2. i 3. ove Odluke, ukoliko su popunjeni smještajni kapaciteti u Dječjem vrtiću Čavlić, Čavle.

Članak 6.

Sa ustanovama iz članka 1. alineje 2. i alineje 3. ove Odluke Općina će sklopiti ugovor o sufinanciranju za svaku pedagošku godinu.

Članak 7.

Pravo iz članka 3. ove Odluke ostvaruju roditelji - zakonski staratelji- korisnici ukoliko dijete i oba roditelja - zakonski staratelji - korisnici imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za strane državljane) na području Općine najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava iz ove Odluke, u protivnom roditelj plaća punu ekonomsku cijenu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ukoliko jedan od roditelja i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, a drugi roditelj nema prebivalište na području općine Čavle, roditelj - zakonski staratelj - korisnik plaća cijenu od 1.800,00 kuna mjesečno za jaslički program, odnosno cijenu od 1.350,00 kn mjesečno za vrtićki program.

Roditelj - zakonski staratelj - korisnik usluga i to:

-invalidi Domovinskog rata;

-jednoroditeljska obitelj;

-samohrani roditelj;

-roditelji - zakonski staratelji drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta upisanog u dječji vrtić u istoj pedagoškoj godini;

plaćaju cijenu od 600,00 kn mjesečno za jaslički program, odnosno cijenu od 450,00 kn mjesečno za vrtićki program.

Pravo iz članka 3. ove Odluke ostvaruje roditelj - zakonski staratelj - korisnik koji nije u braku odnosno koji je razveden ukoliko dijete i roditelj s kojim dijete živi imaju prijavljeno prebivalište odnosno stalno boravište (za strane državljane) na području Općine, najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava iz ove Odluke, u protivnom roditelj plaća punu ekonomsku cijenu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 8.

Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke roditelji/ roditelj - zakonski staratelj - korisnik je dužan podnijeti zahtjev za sufinanciranje za svaku pedagošku godinu.

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi upravnom odjelu Općine Čavle.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji/roditelj - zakonski staratelj - korisnik podnosi na propisanom obrascu od 1. srpnja do 15. kolovoza za narednu pedagošku godinu.

Ukoliko roditelji/roditelj - zakonski staratelj - korisnik upisuje dijete u ustanovu iz članka 1. ove Odluke u toku pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji su dužni priložiti slijedeće:

-potvrdu o upisu djeteta u dječji vrtić;

Članak 9.

Upravni odjel Općine zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o prebivalištu djeteta i njegovih roditelja te podataka iz porezne kartice roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja a roditelji/ roditelj o tome nije pismeno obavijestio upravni odjel Općine iako je to bio dužan učiniti, upravni odjel Općine ukinuti će rješenje a roditelji/roditelj je dužan izvršiti povrat iznosa sufinanciranja za period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 13., 13/14.)

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se na sufinanciranje korištenja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle od mjeseca rujna 2015. godine, nadalje.

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2170-03-15-01-5

Čavle, 20. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr