SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD RAB

81.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08 i 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/ 15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima
Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab s područja
Grada Raba za nastavnu godinu 2015./2016.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se Korisnici, uvjeti, način i postupak dodjele i povrata besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab (u daljnjem tekstu: Škola) za nastavnu godinu 2015./2016..

Članak 2.

Poslove u vezi s ostvarivanjem dodjele besplatnih udžbenika, učenicima Škole sa područja Grada Raba za nastavnu 2015./2016. godinu (u daljnjem tekstu: dodjela besplatnih udžbenika), propisane ovom Odlukom, obavlja nadležni Odjel Grada i Škola.

Članak 3.

Pod pojmom besplatnih udžbenika od 1. do 4. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici s višenamjenskim nastavnim materijalima i udžbenici s CD-om.

Pod pojmom besplatnih udžbenika od 5. do. 8. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici s višenamjenskim nastavnim materijalima, udžbenici sa zbirkom zadataka i udžbenici sa CD-om.

Popis udžbenika iz st. 1. i 2. ovog članka objavljuje se na web stranici: Škole.

Članak 4.

Troškovi za ostvarivanje prava, propisana ovom Odlukom podmiriti će se financijskim sredstvima iz Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu.

II. KORISNIK PRAVA NA DODJELU BESPLATNIH UDŽBENIKA

Članak 5.

Korisnik prava na dodjelu besplatnih udžbenika može biti:

.roditelj, posvojitelj ili skrbnik učenika, polaznika Škole od 1. do 8. razreda, sa mjestom prebivališta na području Grada Raba,

.roditelj, posvojitelj ili skrbnik učenika, polaznika Škole koji ne ostvaruje pravo na dodjelu besplatnih udžbenika primjenom Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

III. UVJETI I NAČIN DODJELE I POVRATA BESPLATNIH UDŽBENIKA

Članak 6.

Korisnik iz čl. 5. ove Odluke može ostvariti pravo na dodjelu besplatnih udžbenika na početku nastavne 2015./ 2016. godine.

Škola se obvezuje sačiniti popis Korisnika dodijeljenih besplatnih udžbenika (ime i prezime roditelja, djeteta-učenika, razred i adresa stanovanja), za svaki razred zasebno i dostaviti ga Gradu najkasnije do 30. rujna 2015. godine.

Članak 7.

Škola se obvezuje obaviti sve poslove u vezi povrata, pohrane i sačinjavanja popisa Korisnika, kojima su dodijeljeni besplatni udžbenici u nastavnoj 2015./2016. godini, te povrata novih udžbenika na početku nastavne 2016./2017. godine u slučaju uništenja ili gubitka dodijeljenih besplatnih udžbenika na početku nastavne 2015./2016. godine.

Škola se obvezuje preuzeti obvezu povrata i pohrane dodijeljenih besplatnih udžbenika od Korisnika do 10. lipnja 2016.godine, te sačiniti popis potrebnog broja kompleta i pojedinačnih udžbenika iz st. 3 ove Odluke i dostaviti Gradu do 30. lipnja 2016. godine.

Škola se obvezuje do 30. lipnja 2016. godine dostaviti Gradu popis Korisnika koje nisu vratili preuzete besplatne udžbenike u nastavnoj 2015./2016. godini.

Korisnici su dužni, u slučaju uništenja ili gubitka dodijeljenih besplatnih udžbenika, koje su preuzeli na početku nastavne 2015./2016. godine, kupiti iste udžbenike i dostaviti ih Školi na početka nastavne 2016./2017. godine.

U slučaju da Korisnici ne kupe iste udžbenike gube pravo na dodjelu besplatnih udžbenika za nastavnu 2016./ 2017. godinu.

Korisnik čije dijete-učenik u nastavnoj 2015./2016. godini završi 8. razred Škole, a izgubi ili uništi dodijeljene besplatne udžbenike dužan je Gradu podmiriti nastale troškove cijene koštanja dodijeljenih mu besplatnih udžbenika do 30. srpnja 2016. godine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab sa područja Grada Raba za školsku godinu 2014./2015. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14 i 34/14).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije.«

KLASA: 023-06/15-01/06

URBROJ: 2169-01-04-02/4-15-6

Rab, 31. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51280&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr