SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD KASTAV

46.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09. i 13/13) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« br. 32/10, 41/11, 40/13 i 2/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 23. sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU

Članak 1.

Daje se suglasnost na tekst Sporazuma između trgovačkog društva TRE-INVEST d.o.o., OIB: 50767980576 Kastav, Tometići 36 zastupanog po direktoru Borjanu Brnčiću, trgovačkog društva B.B. Kastav d.o.o., Tometići 36, 51215 Kastav, OIB: 11894741464, zastupanog po direktoru Borjanu Brnčiću i Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav i ovlašćuje se gradonačelnika na provedbu istog, te sklapanje kupoprodajnih ugovora navedenih u Sporazumu.

Članak 2.

Tekst Sporazuma sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:021-05/15-01/06

URBROJ:2170-05-06/1-15-9

Kastav, 30. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća donesene na _________ sjednici dana_______

TRE-INVEST d.o.o., OIB: 50767980576 Kastav, Tometići 36 zastupan po direktoru Borjanu Brnčiću,

B.B. Kastav d.o.o., Tometići 36, 51215 Kastav, OIB: 11894741464, zastupan po direktoru Borjanu Brnčiću

i

Grad Kastav, iz Kastva, Zakona kastafskega 3, (dalje u tekstu:Grad) zastupan po gradonačelniku Ivici Lukanoviću, dipl. ing. građ.

sklopili su dana ___________________

Sporazum

Članak 1.

Među stranama Sporazuma je nesporno da:

-je Grad Kastav vlasnik i posjednik nekretnina označenih kao, k.č. 979/1 površine 4288 m2, k.č. 979/195 površine 365 m2, k.č. 979/198 površine 17 m2, k.č. 979/199 površine 108 m2, sve u k.o. Jurčići,

-je Grad Kastav donio odluku o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 1625/5 površine 618 m2 k.o. Jurčići i k.č. 8065/14 površine 394 m2 k.o. Kastav, no ista još nije provedena u zemljišnim knjigama,

-je na k.č. 1282/108 k.o. Jurčići u zemljišnim knjigama upisano vlasništvo Općenarodna imovina - organ upravljanja Narodni odbor I. rajona Rijeka bez upisane površine, predmetna nekretnina ima neslužbeno utvrđenu površinu od 45 m2,

-trgovačko društvo Tre-invest d.o.o. ima namjeru na predmetnim nekretninama izgraditi objekt poslovne namjene,

-je trgovačko društvo B.B. Kastav u postupku izgradnje poslovne građevine pretežito trgovačke namjene, čiji je sastavni dio prostor bruto površine 1465,05 m2, od interesa za Grad Kastav (prostor društvene namjene - jaslice), sukladno projektu broj 1316/14-A od siječnja 2015. godine izrađenom od strane trgovačkog društva AG projekt d.o.o., Žuknica 50, Kostrena.

-je interes svih strana Sporazuma da se urede imovinsko-pravni odnosi na način određen ovim Sporazumom.

Članak 2.

Grad Kastav je spreman prodati nekretnine označene kao k.č. 979/1 površine 4288 m2, k.č. 979/195 površine 365 m2, k.č. 979/198 površine 17 m2, k.č. 979/199 površine 108 m2, sve u k.o. Jurčići, ukupne površine 4778 m2 trgovačkom društvu Tre-invest d.o.o. po cijeni od 140 EÎ/m2 (u iznos nije uračunat PDV) bez provođenja javnog natječaja ukoliko ispune zakonske uvjete, a sve u skladu i temeljem rješenja nadležnog tijela o utvrđivanju građevne čestice.

Članak 3.

Kada Grad upiše pravo vlasništva na nekretninama označenim kao k.č. 1282/108 i k.č. 1625/5 površine 618 m2 k.o. Jurčići te k.č. 8065/14 površine 394 m2 k.o. Kastav, Grad Kastav biti će spreman trgovačkom društvu Tre- invest d.o.o. prodati iste pod uvjetima iz članka 2. ovog Sporazuma.

Članak 4.

Trgovačko društvo B.B. Kastav je spremno prodati prostor društvene namjene - jaslice iz čl. 1. alineje 5. ovog Sporazuma bruto površine 1465,05 m2 po cijeni od 980 EÎ/m2 (u iznos nije uračunat PDV).

Grad ima pravo korištenja odgovarajućih parkirnih površina i prilaznih putova u funkciji društvenog prostora, što će se evidentirati u zemljišnim knjigama, na način koji će biti preciznije definiran kupoprodajnim ugovorom za poslovni prostor iz st. 1. ovog članka.

Članak 5.

Trgovačka društva Treinvest i B.B. Kastav, suglasna su da se iznos za kupnju zemljišta iz čl. 2. i čl. 3. ovog Sporazuma uračunava u iznos potreban za otkup poslovnog prostora iz čl. 4. ovog Sporazuma.

Članak 6.

Razliku u cijeni Grad Kastav će osigurati u proračunu za 2016. godinu.

Članak 7.

Trgovačko društvo B.B. Kastav obvezuje se dovršiti poslovni prostor iz čl. 1. alineje 5. ovog Sporazuma do kraja kolovoza 2016. godine, nakon čega će se, po etažiranju objekta i provedbi u zemljišnim knjigama, najkasnije u roku od 30 dana sklopiti kupoprodajni ugovor za poslovni prostor iz čl. 4. ovog Sporazuma.

Članak 8.

Grad Kastav će sklopiti kupoprodajni ugovor sa tvrtkom Treinvest d.o.o. za zemljište iz čl. 2. i čl. 3. ovog Sporazuma po izgradnji prostora društvene namjene - jaslice iz čl. 1. alineje 5. ovog Sporazuma.

Za poslovni prostor društvene namjene - jaslice sklopiti će se kupoprodajni ugovor nakon prodaje zemljišta iz čl. 2., a ako za to budu ispunjene pretpostavke i zemljišta iz čl. 3. ovog Sporazuma.

Članak 9.

Ovaj Sporazum obvezuje sve strane do realizacije u njemu navedenog odnosno dok ga pisanim putem ne raskinu.

Grad Kastav TRE-INVEST d.o.o. B.B. Kastav d.o.o.

___________ __________________ _________________

OBRAZLOŽENJE

Predloženim Sporazumom utvrđuju se uvjeti prema kojim će se sklopiti kupoprodajni ugovori za kupnju poslovnog prostora na Šporovoj jami potrebnog za uređenje jaslica, te prodaju terena za području UPU 4. S obzirom da vrijednost nekretnina koje su predmet Sporazuma prelazi iznos s kojim gradonačelnik može samostalno raspolagati, sukladno čl. 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj: 26/09. i 13/13), za prihvaćanje predloženog Sporazuma potrebna je suglasnost Gradskog vijeća.

Namjena nekretnina označenih kao k.č. 979/1 površine 4288 m2, k.č. 979/195 površine 365 m2, k.č. 979/198 površine 17 m2, k.č. 979/199 površine 108 m2, k.č. 1625/5 površine 618 m2 i k.č. 1282/108, sve u k.o. Jurčići, te k.č. 8065/14 površine 394 m2 k.o. Kastav, određena je Urbanističkim planom uređenja UPU 4, za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake (N1-3) - gospodarske namjene (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/ 12).

Grad Kastav je donio odluku o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 1625/5 površine 618 m2 k.o. Jurčići i k.č. 8065/ 14 površine 394 m2 k.o. Kastav no ista, zbog neusklađenosti katastra i zemljišnih knjiga, kao i nedostatka dokumentacije potrebne za provođenje još nije provedena u zemljišnim knjigama. Na k.č. 1282/108 k.o. Jurčići u zemljišnim knjigama upisano vlasništvo Općenarodna imovina - organ upravljanja Narodni odbor I. rajona Rijeka bez upisane površine, predmetna nekretnina ima neslužbeno utvrđenu površinu od 45 m2. Sukladno ugovorima o sukcesiji ukoliko je k.č. 1282/108 k.o. Jurčići bila 1990./91. bila u građevinsko području Grad Kastav je pravni slijednik općenarodne imovine. Grad je u postupku prikupljanja dokumenata potrebnih za utvrđivanje statusa iste.

Trgovačko društvo Tre-invest d.o.o. je ponudilo cijenu otkupa zemljišta po cijeni od 140 EÎ/m2. Sukladno procjeni tržišne vrijednosti nekretnina izrađenom od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva Jasminke Lilić od srpnja 2015. godine, predmetne nekretnine su procijenjene na 134 EÎ/m2. S obzirom da je ponuđena cijena viša od tržišne Grad može prodati predmetno zemljište po ponuđenoj cijeni ukoliko investitor ispuni uvjete iz čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i/ili čl. 176. Zakona o prostornom uređenju NN 153/13. Naime, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima predviđeno je da zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice. Zakon o prostornom uređenju predviđa da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 50% površine planirane građevne čestice, odnosno dio zemljišta potrebnog za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom uređenja.

Trgovačko društvo B.B. Kastav u postupku izgradnje poslovne građevine pretežito trgovačke namjene, čiji je sastavni dio prostor bruto površine 1465,05 m2, od interesa za Grad Kastav (jaslice), koju namjerava završiti do kraja kolovoza 2015. godine. Tvrtka B.B. Kastav je spremna prodati poslovni prostor za potrebe vrtića u poslovnoj građevini pretežito trgovačke namjene koja će se izgraditi na Šporovoj jami bruto površine 1465,05 m2 po cijeni od 980 EÎ/m2 (u iznos nije uračunat PDV). Kupnjom predmetnog poslovnog prostora Grad bi riješio problem nedovoljnih kapaciteta objekata predškolskog odgoja.

Grad će sklopiti kupoprodajni ugovor za poslovni prostor nakon izgradnje i etažiranja istog te nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora za zemljište u vlasništvu Grada.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr