SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

10.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/ 09,34/09- ispravak, 13/13,19/ 13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj , na sjednici 11. lipnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Općine Mrkopalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu:Općina ), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

- »nerazvrstana cesta« je cesta na području Općine koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta,

- »raskrižje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

- »križanje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura,

- »zaštitni pojas« je zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana zakonom kojim se uređuju ceste,

- »priključak na cestu« je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

- »prilaz na cestu« je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

- »redovito održavanje« nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

- »izvanredno održavanje« nerazvrstane ceste su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,

- »prekomjerna uporaba« nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na cesti ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

- »izvanredni prijevoz« je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.

Članak 3.

Nerazvrstana cesta na području Općine je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenje građevina sukladno odluci Općinskog načelnika Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu:Načelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općem aktu o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Općine a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, općina ne može otuđiti.

Članak 4.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na području općine ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Općine .

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim posebnim zakonom i drugim propisima te ovom Odlukom, a koje nisu razvrstane kao javne ceste.

Članak 6.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

- javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Članak 7.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno prometnih površina na području Općine.

Javno prometne površine, u smislu stavka 1. ovoga članka, jesu: pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište i druge javno prometne površine.

II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 8.

Općina, upravlja, gradi i održava nerazvrstane ceste na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako zakonom kojim se uređuju ceste nije propisano drukčije.

Općina vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama-registar .

Registar nerazvrstanih cesta sastavni je dio ove Odluke.

Članak 9.

Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju naročito:

-građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta,

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Članak 10.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

-pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

-ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

-ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

-ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,

-ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

-ustupanje geodetskih radova,

-ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

-ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

-organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,

-investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

-ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Članak 11.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, a na temelju tehničke dokumentacije ,važećih propisa o gradnji i prostornih planova.

Članak 12.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

2. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 13.

Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće.

Radove održavanja obavljaju pravne ,odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu .

Članak 14.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta su:

-radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsku službu,

-radovi pojačanog održavanja cesta i cestovnih objekata.

Članak 15.

Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

-ophodnju,

-redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

-stručni pregled stanja cestovnih objekata,

-obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

-obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

-mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

-mjestimične popravke dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),

-čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa nerazvrstane ceste,

-čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,

-zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

-uništenje nepoželjne vegetacije,

-uređenje bankina i bermi,

-popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme,

-održavanje svjetlosne signalizacije,

-hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

-osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba).

Članak 16.

Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 17

Radi provedbe zimske službe, Općinski načelnik donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Članak 18.

Operativni program iz članka 17. ove Odluke naročito sadrži:

-mjesto pripravnosti zimske službe,

-stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za javne ceste,

-potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

-dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

-nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

-uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,

-procjenu troškova zimske službe,

-obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 19.

Pod radovima održavanje nerazvrstanih ceste u zimskim uvjetima razumijevaju se naročito:

-pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

-organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,

-zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,

-čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne signalizacije,

-uklanjanje posutog pijeska,

-obilježavanje rubova kolnika,

-osiguravanje odvodnje kolnika,

-uklanjanje vozila s kolnika,

-postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimsku službu na području općine Mrkopalj obavlja komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj.

Standard,vrstu radova dionice nerazvrstanih cesta koje se čiste s prioritetima,normative zimske službe i ostalo potrebno za normalno obavljanje zimske službe utvrđuje općinski načelnik općine Mrkopalj svojom posebnom odlukom koju je komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj dužno primjenjivati tijekom obavljanja zimske službe sukladno Operativnom programu iz članka 18. ove Odluke.

Cjenik obavljanja zimske službe utvrđuje se prema uvjetima i vrsti radova,sukladno cijenama utvrđenim važećim cjenikom na koji je općinski načelnik prethodno dao suglasnost, a obračunava se prema količini izvedenih radova čišćenja i posipavanja.

Prijedlog cjenika zimske službe za tekuću sezonu zimske službe (kraj jedne i početak iduće godine)komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj dostavlja na suglasnost općinskom načelniku do 1. listopada tekuće godine, te se isti primjenjuje u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

Članak 20.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj razumijevaju naročito:

-sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

-zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel),

-poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,

-ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije,

-korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,

-dopunu prometne signalizacije, uređaj iz stavka 1. ovog članka a i opreme kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta iz stavka 1. ovog članka mogu se izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta.

III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 21.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naročito:

-oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

-trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

-dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

-sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

-vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

-postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

-odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,

-postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

-postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja Odjela,

-rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

-odlagati snijeg ili led,

-obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je naročito:

-postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

-namjerno paliti vatru i korov,

-puštati domaće životinje bez nadzora,

-ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

-postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost,

-ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

-obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta mora bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Ako pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti komunalnog redara.

Članak 22.

Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Općine.

Odobrenje Općine u smislu stavka 1. ovoga članka izdaje se naročito za:

-prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste,

-zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

-prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Općini podnijeti pisani zahtjev.

Članak 23.

Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuju se u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste.

O naknadi za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste odlučuje Općinski načelnik .

Članak 24.

Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

O nakadi za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje Općinski načelnik.

Članak 25.

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

O naknadi za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje Općinski načelnik.

Članak 26.

Investitori radova iz članka 25. ove Odluke, dostavljaju Općini plan prekopavanja nerazvrstanih cesta.

Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine.

Članak 27.

Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti Općinu i nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.

Članak 28.

Iznimno od odredbe članka 25. ove Odluke, investitor radova nije dužan ishoditi od Općine prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).

Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka dužan je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti Općinu te u roku od jednog dana od dana početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.

Članak 29.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) u suglasju sa propisima.

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.

Članak 30.

Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Općina , u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno propisima.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se izvesti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Općine .

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga članka, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo od Općine potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.

Članak 31.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smiju se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev Općine otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.

Članak 32.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste, prethodno se od Općine moraju ishoditi posebni uvjeti.

Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka, mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa, a njegova širina se utvrđuje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.

Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnog pojasa, zaštitni pojas iz stavka 1. ovoga članka se mjeri od vanjskog ruba kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste, tako da je u pravilu sa svake strane širok 10 m.

Članak 33.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u suglasju sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 34.

Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Općinski načelnik.

Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist proračuna Općine.

Članak 35.

Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz odnosno nakon odgovarajućeg usklađenja sa propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

IV. NADZOR

Članak 36.

Nadzor nad provedbom odredba ove Odluke obavlja komunalni redar.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

-postupa suprotno zabranama iz čl. 21. ove Odluke,

-postupa suprotno odredbi čl. 22. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-15-16

Mrkopalj, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v. r.

REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MRKOPALJ

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr