SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

45.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 174/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2015. godine usvojilo je

I. IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/14, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

                                                                                                                 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 III. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B1. Redovno održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture mijenjaju se slijedeće točke:

1. A303020. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta, na kraju točke dodaje se tekst: »U 2015. godini će se smanjiti sredstva održavanja jer će se obnova pješačke staze u parku Dražica financirati iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture«.

2. A303034. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža, na kraju drugog odlomka dodaje se tekst koji glasi: »Za troškove osiguravanja uvjeta za Plavu zastavu na plaži Tomaševac u 2015. godini osigurava se dodatnih 95.000 kn (naknada koncesionaru Plave zastave i troškovi spasilačke službe i cjelodnevnog nadzora i čišćenja).

3. A3030032. Dekoracija grada, riječ » Komunalac« u prvom i petom odlomku zamijenjuje se riječju »Parkovi«.

4. A303038. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora, pod rednim brojem 5. MO Opatija - Centar I, iznos od 50.000 kn, zamijenjuje se iznosom od 10.000 kn, a iznos od 764.460 kn na kraju tablice zamjenjuje se iznosom 724.460 kn.

IV. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B2. Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture dodaje se točka:

1. A304011 Zahvati u prostoru uz pripremu turističke sezone

IV. Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/241

Ur. broj: 2156/01-01-15-2

Opatija, 14. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

Tabela 1. Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu - 1. izmjena Programa

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr