SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

43.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Upute za postupanje Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/15-01/167, URBROJ: 515-02-02/ 1-15-1 od 10. lipnja 2015. godine) i članka 29. podstavka 21. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 14. srpnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi
za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša
bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o naknadi za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski.«

Članak 2.

U članku 1. iza riječi »rad« dodaju se riječi »i druga prava gradonačelnika i«.

U istom članku riječi »obnaša bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima »obavljaju volonterski«.

Članak 3.

U članku 2. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Gradonačelnik koji dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu za rad u neto iznosu od 6.300,00 kuna mjesečno.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2., u kojem se riječi »obnaša bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju riječima »obavlja volonterski.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., u kojem se iza zareza dodaju riječi »gradonačelniku i«.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.«

Članak 4.

U članku 3. iza riječi »rad« dodaju se riječi »gradonačelnika i«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-15-3

Opatija, 14. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog Vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr