SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

42.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Upute za postupanje Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/15-01/167, URBROJ: 515-02-02/1-15-1 od 10. lipnja 2015. godine) i članka 29. podstavka 21. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije, na sjednici održanoj 14. srpnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama
Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.«

Članak 2.

U cijelom tekstu riječi »iz radnog odnosa« zamjenjuju se riječima »za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-15-2

Opatija, 14. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog Vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr