SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

41.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja po
Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu

Članak 1.

1) Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu u iznosu od 3.064.172,00 kune.

Članak 2.

1) Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu utvrđena je razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u izunosu 3.064.172,00 kune koja se sastoji iz:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

1) Pozitivna razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 8.720.984,00 kn raspoređuje se u 2015. godini za sljedeće namjene:

- Prihodi od komunalnog doprinosa 2.630.945,00 kn u Razdjel III - Program gradnje objekata komunalne infrastrukture,

- Prihodi od sufinanciranja cijene usluge 5.507.735,00 kn u razdjel III - Program gradnje objekata komunalne infrastrukture,

- Prihodi od pomoći EU 201.447,00 kn u Razdjel I-Program korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova,

- Prihodi od ostalih pomoći 109.575,00 kn u Razdjel IV - Program korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova,

- Primici od zaduživanja 271.282,00 kn u Razdjel III - Program Kapitalnih ulaganja u imovinu

Grada, Kapitalni projekt Izgradnja doma umjetnosti (KTC) Opatija.

2) Manjak prihoda od prodaje imovine 5.656.812,00 kn nadoknaditi će se iz prihoda od prodaje imovine tekuće proračunske godine.

Članak 4.

1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/10

Ur. broj: 2156/01-03-14-3

Opatija, 14. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Prof. dr. sc.Viktor Peršić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr