SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD KASTAV
9

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora i članka 15. Statuta Grada Kastva, Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 24. veljače 2005. godine donosi

ODLUKU
o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnoga prostora te međusobna prava i obaveze

zakupodavca i zakupnika, kao i uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva.

Poslovnim prostorom iz stavka 1. ovog članka neposredno gospodari i upravlja Gradsko poglavarstvo Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo).

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatraju se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti, koje, u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Članak 3.

Gradsko poglavarstvo, u gospodarenju, upravljanju i korištenju poslovnim prostorom:

. odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup,

. odlučuje o namjeni poslovnog prostora, te o tome podnosi izvještaj Gradskom vijeću,

. odlučuje o promjeni ili proširenju namjene poslovnog postora,

. odlučuje o zamjeni poslovnog prostora,

. predlaže plan održavanja, plan gradnje, kupnje, prodaje i rekonstrukcije poslovnih prostora,

. raspisuje natječaj za davanje u zakup,

. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi,

. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

. odobrava adaptaciju poslovnog prostora,

. odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika u poslovni prostor,

. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupodavca i zakupnika u poslovni prostor,

. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

. imenuje komisiju za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora,

. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona i ove Odluke.

Članak 4.

Gradsko vijeće može svojom odlukom propisati da se poslovni prostor u zgradama u vlasništvu Grada koje se nalaze u određenim ulicama, dijelovima ulica ili trgovima može koristiti za obavljanje samo određenih djelatnosti.

II. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 5.

Zakup poslovnoga prostora zasniva se ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključen protivno odredbi stavka 2. ovog članka ništav je.

Članak 6.

Ugovorom o zakupu poslovnoga prostora obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određeni poslovni prostor na korištenje, a zakupnik se obvezuje platiti mu za to ugovorenu zakupninu.

Ugovor o zakupu u pravilu sadrži:

. naznaku ugovornih strana,

. podatke o poslovnom prostoru,

. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

. odredba o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja,

. rok predaje poslovnoga prostora zakupniku,

. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

. iznos zakupnine i rokove plaćanja,

. odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,

. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku,

. odredbu da zakupnik ne smije preinačavati poslovni prostor bez pisane suglasnosti zakupodavca,

. odredba o obvezi održavanja poslovnog prostora, odredbe o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup bez pisane suglasnosti zakupodavca.

Članak 7.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja kojeg raspisuje Gradsko poglavarstvo.

Natječaj provodi Komisija za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Gradsko poglavarstvo.

Komisija iz prethodnog stavka sastoji se od predsjednika i dva člana, te istog broja zamjenika.

Članak 8.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradsko poglavarstvo.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama ovoga članka je ništav.

Članak 9.

Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke zakupodavac će sadašnjem zakupniku koji u popunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga članka.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.

Članak 10.

Gradsko poglavarstvo može, iznimno od odredbe čl. 7. ove Odluke, odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

- bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za nastavak obavljanja ugovorene djelatnosti,

- bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika, ako zakupnik poslovnog prostora - garaže umre, a novi zakupnik ima trajno boravište na adresi dosadašnjeg zakupnika,

- pravnoj osobi koja nastane statusnom promjenom dosadašnjeg zakupnika pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu.

Članak 11.

Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Grada Kastva.

Uvjete i postupak natječaja određuje Gradsko poglavarstvo u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.

Odluka o raspisivanju natječaja obavezno sadrži:

. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

. početni iznos mjesečne zakupnine po m2, određen u EUR,

. odredbu o tome da li se daje u zakup uređeni ili neuređeni poslovni prostor ili ga je zakupnik dužan urediti i privesti namjeni o svom trošku, te pod kojim uvjetima,

. iznos garantnog pologa radi sudjelovanja u natječaju,

. rok za podnošenje prijava, uvjete i dokaze koje natjecatelji moraju ispunjavati odnosno dostaviti radi sudjelovanja u natječaju,

. podatke o načinu provođenja natječaja.

Članak 12.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora i uređaja u vrijeme primopredaje.

III. VISINA ZAKUPNINE

Članak 13.

Zakupninu za pojedini poslovni prostor utvrđuje Gradsko poglavarstvo vodeći računa o položajnim pogodnostima područja u kojem se nalazi pojedini poslovni prostor, vrsti djelatnosti koja će se obavljati u prostoru, te valorizaciji svakog pojedinog poslovnog prostora kako bi bio u funkciji obogaćivanja trgovačke, ugostiteljske, turističke i druge uslužne ponude, te zadovoljavanja javnih potreba stanovništva Grada Kastva.

Članak 14.

Visina zakupnine za poslovni prostor određuje se umnoškom zakupnine utvrđene na način propisan u članku 13. ove Odluke i korisne površine poslovnog prostora izražene u četvornim metrima.

Korisna površina poslovnog prostora je površina koja se dobije izmjerom između zidova prostorije uključujući ulazno-izlazni prostor, sanitarni čvor, površinu izloga i galerije, izražena u četvornim metrima. U korisnu površinu ulaze i otvorene površine, ukoliko nisu javno prometne, za koje se visina zakupnine određuje sukladno odredbi članka 23. Odluke o porezima Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01) kojom je utvrđena visina poreza na korištenje javnih površina.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 15.

Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni prostor u roku utvrđenom ugovorom.

Članak 16.

Zakupodavac je dužan zakupnik predati i održavati poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom.

Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom je stanju zakupodavac dužan zakupniku predati i održavati poslovni prostor, poslovni prostor mora biti u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.

Članak 17.

Zakupnik ne smije početi koristiti poslovni prostor prije sklapanja ugovora o zakupu i potpisivanja zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.

Potpisom ugovora o zakupu i zapisnika o primopredaji poslovnog prostora zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju odnosno u stanju u kojem se može upotrebljavati za djelatnost utvrđenu ugovorom, te da je suglasan da će prostor urediti o vlastitom trošku.

Članak 18.

Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora.

Zakupodavac je dužan u roku od 30 dana od prijema obavijesti o namjeri izvođenja radova pisanim putem dati suglasnost ili istu uskratiti.

Članak 19.

Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom utvrđeni iznos zakupnine u roku utvrđenom ugovorom.

Ako vrijeme plaćanja nije utvrđeno ugovorom, zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do petog dana u mjesecu.

Članak 20.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnoga prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Članak 21.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor o njihovu dospijeću, ako nije drukčije ugovoreno.

Članak 22.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup osim ako nije drukčije ugovoreno.

Na ugovor o podzakupu poslovnog prostora na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove Odluke.

Članak 23.

Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u kojem ga je primio s tim da uređaje koje je ugradio u poslovni prostor može odnijeti ako se time ne oštećuje poslovni prostor.

V. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 24.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.

Ako se ugovor o zakupu sačini kao ovršna isprava u smislu Zakon o javnom bilježništvu ovrha se provodi neposredno na temelju ugovora o zakupu.

Članak 25.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje otkazom na način i u skladu sa odredbama Zakona, ove Odluke i ugovora o zakupu.

Članak 26.

Prilikom predaje ispraženjenog poslovnog prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojemu se nalazi poslovni prostor u vrijeme predaje. Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik smatra se da je poslovni prostor predan u ispravnom stanju.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o poslovnim prostorima Grada Kastva od 30. siječnja 2003. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/ 03).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-5

Kastav, 24. veljače 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr