SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

55.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13) i u svezi s člankom 48. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 9. srpnja 2015. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o stjecanju prava vlasništva na dijelu k.č.br.
2016 i 2015 k.o. Mali Lošinj - grad

Članak 1.

Grad Mali Lošinj iskazuje namjeru stjecanja prava vlasništva dijela nekretnine pod oznakom k.č.br. 2016, zk.ul. 2388 k.o. Mali Lošinj - grad, katastarsko stanje: kuća i dvije zgrade katastarske površine 844 m2, i dvorište kat. površine 2485 m2 (ukupno 3329 m2) i dijela k.č.br. 2015, zk.ul. 1400 k.o. Mali Lošinj - grad. Nekretnina k.č.br. 2016 predstavlja bivši vojni objekt na Velopinu i jednu stambenu zgradu s pripadajućim dvorištem u ulici Velopin u Malom Lošinju, a k.č.br. 2015 šumu i neplodno katastarske površine 1631 m2, od vlasnika Republike Hrvatske.

Članak 2.

Predmet stjecanja vlasništva nije stambena zgrada Velopin kbr. 29, njeno dvorište i pristup na javnu površinu, te će se od nadležnih tijela zatražiti utvrđivanje građevne čestice i cijepanje k.č.br. 2016 i 2015 kroz katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja Gari Cappelli, ing. ovlašten je pokrenuti postupak stjecanja vlasništva, te će se od Republike Hrvatske odnosno Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom zatražiti darovanje predmetnih nekretnina.

U cilju utvrđivanja prometne vrijednosti nekretnine, naknadno će se zatražiti procjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/15-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-15-10

Mali Lošinj, 9. srpnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr