SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

54.

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11 i 64/15), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/ 09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/ 14 i 16/15) članak 10. stavak 1. točka 3/II. i 5/II brišu se, te se u točki 10. iza riječi: »poslovni prostor« stavlja zarez i brišu se riječi »i izvršiti uvid u zapisnik s utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.«

U članku 10. dodaje se nova točka 16. koja glasi: »pravo poništenja dijela ili cijelog natječaja ili ne odabira najpovoljnijeg ponuditelja.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 1. dodaje se točka 12. koja glasi: »Ostali navedeni radovi koji utječu na ishođenje minimalno tehničkih uvjeta.«

Članak 3.

U članku 13. iza riječi »o svom trošku« stavlja se točka, brišu se preostale riječi »a vrijednost izvršenih radova, temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka, umanjenu do 50% na ime otpisa vrijedosti imovine uračunati će se u cijenu zakupnine tijekom trajanja Ugovora o zakupu.«, te se dodaju stavci 2.. 3., 4. i 5. koji glase:

»Vrijednost izvršenih radova temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka može iznositi do 70% ukupno ugovorene zakupnine.

Vezano za način povrata za izvedene građevinske radove u poslovni prostor u vlasništvu Grada Malog Lošinja zaključiti će se zasebni ugovor kojim će se regulirati način povrata priznatih ulaganja.

Ulaganja se mogu priznati jednokratno s odgodom plaćanja, i/ ili u ratama i/ ili mjesečno do 100% iznosa zakupnine.

Ovaj članak primjenjuje se na sve zakupnike koji su ulagali u poslovni prostor.«

Članak 4.

Članak 14. briše se.

Članak 5.

U članku 26. stavak 1. točka 17. briše se.

Članak 6.

Dodaje se novi članak 26.a. koji glasi:

»Ugovor o zakupu poslovnog prostora se zaključuje kao ovršna isprava na temelju Zakona o javnom bilježništvu.

O primopredaji poslovnog prostora sastavlja se zapisnik.«

Članak 7.

U članku 30. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ovaj članak odnosi se na proširenje namjene ukoliko se pristupa sklapanju aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora. Proširenje namjene smatra se ukoliko je nužno.«

Članak 8.

U članku 32. stavak 2. brojka 50% zamjenjuje se brojkom 25%, te se iza riječi »prostora po m2« stavlja točka, dok se brišu preostale riječi: »osim za terase restorana kod kojih se visina zakupnine obračunava u visini od 25% od cijene zatvorenog poslovnog prostora.«

Članak 9.

U članku 33. u stavku 3. iza riječi »oscilacija« dodaju se riječi: »kako općih tako i lokalnih.«

Članak 10.

U članku 35. u stavku 3. iza riječi »1,00 kn mjesečno«, stavlja se zarez i dodaju se riječi»a odnosi se isključivo na neprofitabilne zakupnike.«

Članak 11.

U članku 38. u stavku 1. ispred brojke 30% briše se riječ »do«, u stavku 7. ispred brojke 20% briše se riječ »do«, kao i u stavku 8. ispred brojke 50% briše se riječ »do«.

Članak 12.

U članku 48. u stavku 1. ispred riječi »Zakupnik smije« dodaju se riječi »u tijeku trajanja ugovora.«

Stavak 2.članka 48. mijenja se i glasi: »Ugovorom iz prethodnog stavka ovog članka kao i Ugovorom navedenim u članku 13. stavku 3. ove Odluke ugovoriti će se pravo zakupnika na povrat izvršenih a neamortiziranih ulaganja, ukoliko Gradonačelnik otkaže ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka za amortizaciju izvršenih radova.

Stavak 3. članka 48. mijenja se i glasi:

»Zakupnik ima pravo na povrat sredstava uloženih u nužne radove ako je preuzeo poslovni prostor koji nije prikladan za obavljanje ugovorene djelatnosti, ili za vrijeme trajanja ugovora o zakupu nastane potreba nužnih radova, uz uvjet da su vrsta i opseg nužnih radova i vrijeme izvođenja radova prethodno utvrđeni, te da je zapisnikom o izvršenim radovima konstatirano da su radovi stvarno i izvedeni u dozvoljenom opsegu, uz obveznu dostavu izvornih računa i dokaza o plaćanju istih, uz dokaze o ulaganjima ili temeljem nalaza sudskog vještaka.«

Stavak 4. članak 48. briše se.

Stavak 5. članak 48. mijenja se i sada glasi:

»Za vrijeme izvođenje radova iz ovog članka, zakupnik će se osloboditi obveze plaćanja zakupnine.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 372-03/15-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-01-3

Mali Lošinj, 9. srpnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr