SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD KASTAV
9

7.

Na temelju članka 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 2. sjednici održanoj 24. veljače 2005. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-4

Kastav, 24. veljače 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

Tablica: Proračunska zaliha

Broj računa
iz račun. plana

Naziv računa

Opis namjene potrošnje

AOP
oznaka

Izvršeno
u izvještajnom
razdoblju

3225

Sitan inventar

meteorološka kućica

 

610,00

3222

Materijal

lom stakla - Sportska dvorana

 

116,00

3225

Sitan inventar

kovano postolje za tri kompleta koplja

 

1.464,00

3811

Tekuće donacije u novcu

»akcija »Prvi koraci u prometu«

 

2.400,00

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

obeštećenje vinove loze O. Grbac

 

300,00

3239

Ostale nespomenute usluge

usluge smještaja »Mali Kvarnerić«

 

1.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

rampa za invalide

 

6.069,50

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

Tekuće pomoći proračunu za
(Pomorski i pov. muzej)

 

4.450,00

3237

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

odvjetničke usluge Žepina, Halilić,

 

1.971,89

3237

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

odvjetničke usluge

 

8.100,80

3851

nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

građevinski materijal za Petrović
- elementarna nepogoda

 

4.690,25

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

građevinski materijal za Petrović
- elementarna nepogoda

 

406,35

Tablica: Proračunska zaliha

Broj računa
iz račun.
plana

Naziv računa

Opis namjene potrošnje

AOP
oznaka

Izvršeno
u izvještajnom
razdoblju

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

popravak krova - elementarna nepogoda

 

5.058,18

3221

Uredski materijal

uredski materijal

 

1.859,65

3221

Uredski materijal

uredski materijal

 

2.315,56

3221

Uredski materijal

uredski materijal

 

2.488,80

 

 

podloga za plakete

 

904,02

3232

Usluge tekućeg održavanja

uređenje spomenika palim borcima

 

4.636,00

3239

Ostale nespomenute usluge

dorada informativne ploče

 

1.159,00

 

Ukupno

 

 

50.000,00

- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela

- Tekući projekt: Opremanje uprave

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2004. godini iznosila su 3.468.380 kuna, odnosno 93,940laniranih sredstava.

U 2004. godini povećana je naplata prihoda od komunalnih doprinosa u odnosu na 2003. godinu za 64,29%. Time je ostvaren jedan od posebnih ciljeva ovog programa, a to je pospješiti naplatu prihoda, odnosno nenaplaćenih potraživanja.

Rashodi za aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela realizirani su u iznosu od 94,150laniranih. Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva.

Rashodi za tekući projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od 96,980laniranih rashoda, a nabavljena su četiri osobna računala, printer, konferencijski stol i garnitura stolica, deset daktilo stolica, ormar s kliznim vratima, televizor, video, digitalna kamera, vaga, dvije termoakumulacione peći i sedam radijatora.

Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade, koji je uključivao uređenje sanitarnog čvora u zgradi Kastav 43, je u potpunosti realiziran, a u realizaciju ovog projekta je utrošeno 198.120 kuna.

PROGRAM 02: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava

- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine)

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa u 2004. godini iznosila su 402.304 kuna, odnosno 91,430laniranih sredstava na godišnjoj razini.

Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Međutim, prava informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 03: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine

- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

- Tekući projekt: Festival KKL

- Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske

zbirke

- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

- Kapitalni projekt: Uređenje kovačije

U 2004. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 913.959 kuna, odnosno 98,230laniranog iznosa na godišnjoj razini.

Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

Izvršeno je uređenje Muzejske zbirke Kastavštine u iznosu od 35.597 kuna, što se kreće u planiranim veličinama.

Sa Pomorsko-povjesnim muzejem Rijeka postignut je dogovor o angažiranju kustosa za Muzejsku zbirku Kastavštine, sa početkom rada od 01. 08. 2004. godine, te sufinanciranjem Grada Kastva u iznosu od 24.490 kuna u 2004. godini.

Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav

Odvija se u skladu sa zacrtanim aktivnostima za što je ukupno utrošeno 146.669 kuna ili 95,860d ukupno planiranih sredstava.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu te je nabavljena oprema u ukupnom iznosu od 70.000 kuna, pa je tako postignut cilj osuvremenjivanja knjižne građe i poboljšanja uvjeta pohranjivanja knjiga.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2004. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XII., a u njegovu je realizaciju utrošeno 61.884 kune, odnosno 95,210laniranih sredstava.

Tekući projekt: Festival KKL

Za organizaciju Festivala doznačeno je 150.000 kuna.

Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke je također realiziran u potpunosti, kroz izradu novih izložaka

za bačvarsku zbirku, a u njegovu je realizaciju Grad Kastav uložio 10.000 kuna.

Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sv. Trojice

Sanacija prostora je izvršena, te je u nju utrošeno 50.000 kuna.

Rashodi za aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi iznosili su 298.699 kuna.

Prava i potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati nakon što udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu za 2004. godinu.

PROGRAM 04: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole

- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane

U Program osnovnog obrazovanja je u 2004. godini utrošeno 572.029 kuna, odnosno 101,240laniranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 05: »POTREBE IZNAD STANDARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece

- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja

- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je u 2004. godini utrošeno 149.500 kuna, odnosno 99,340laniranih sredstava.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i rad s nadarenim učenicima, moći će se dati nakon što škola dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima, odnosno nakon analize definiranih pokazatelja uspješnosti ovog programa.

PROGRAM 06: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u 2004. godini uloženo 55.400 kuna, odnosno 82,440laniranih sredstava.

PROGRAM 07: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Program sadrži aktivnost: Vrtić i u njegovu je realizaciju u 2004. godini uloženo 449.510 kuna, odnosno 112,380laniranih sredstava, zbog velikog povećanja sudionika u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor« Kastav od rujna 2004. godine.

Informacija o ispunjenju općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece sudjelovanje u programima odgoja, naobrazbe i skrbi te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci, moći će se dati nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izještaj o svom radu za 2004. godinu.

PROGRAM 08: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva

- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja

- Aktivnost: Razvoj turizma

- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.088.996 kuna, odnosno 98,070laniranih sredstava.

PROGRAM 09: SOCIJALNA SKRB

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima

- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima

- Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.733.617 kuna, odnosno 91,470laniranih sredstava.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoć i pomoći u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.

PROGRAM 10: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja

- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda

- Aktivnost: Održavanje javnih površina

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog programa iznose 1.766.951 kunu.

Sredstva su utrošena po aktivnostima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 68.218 kn

- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 527.280 kn

- za aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada 279.215 kn

- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 492.821 kn

- za aktivnost: Održavanje javnih površina 339.417 kn

- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 60.000 kn.

Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osigurati održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.

PROGRAM 11: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.029.975 kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. za njegov rad, sredstva za pokriće gubitka za 2002. godinu, te sredstva za novouvedenu liniju Trinajstići - Opatija.

Smatra se da su ostvareni postavljeni ciljevi u osiguranju prijevoza putnika u javnom prometu, te uvođenju javnog prijevoza u nova naselja.

PROGRAM 12: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara

- Kapitalni projekt: Opremanje DVD

Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 420.679 kn, odnosno 96,160laniranih sredstava.

Postavljeni opći i posebni ciljevi, kao što su organizirati i osigurati učinkovitu vatrogasnu službu , osigurati provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, te pružiti kvalitetnu zaštitu građana od požara u potpunosti su ispunjeni.

PROGRAM 13: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće projekte:

- Kapitalni projekt: Cesta Jurčići 233

- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

- Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda Škrlji

- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije

- Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz cestu Ćikovići

- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta

- Kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići

- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta

- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju iznosila su 6.347.226 kn, odnosno 38,230laniranog iznosa.

U izvještajnom razdoblju su realizirani sljedeći projekti:

- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije

- Kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići

- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

- Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa

- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta.

Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije uključuje dovršetak izgradnje kolektora mješovite kanalizacije kroz Ćikovići, te spoja na kolektor Kastav u ukupnoj dužini od 600 m, a realiziran je zajedno sa K. D. »Vodovod i kanalizacija«, »Hrvatskim vodama« i Primorsko-goranskom županijom. Grad Kastav je u izvještajnom razdoblju u realizaciju navedenog projekta utrošio 474.840 kuna. U 2003. godini Grad Kastav je u realizaciju ovog projekta uložio 499.062 kune.

Realizacijom projekta: Izgradnja kanalizacije uspješno je ispunjen jedan od posebnih ciljeva programa - Izgradnja komunalne infrastrukture, a to je povećanje broja kućanstava priključenih na kanalizaciju, budući da je izgrađeno 35 novih priključaka na kanalizaciju.

Kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići uključuje izgradnju križanja državne ceste D 304 sa županijskom cestom Ž 5047 ukupne površine zahvata 6.100 m. Projekt je realiziran zajedno sa »Županijskom upravom za ceste«. Grad Kastav je u izvještajnom razdoblju u ovaj projekt utrošio 1.898.753 kune. Pored toga, Grad Kastav je u navedeni projekt u 2003. godini utrošio 800.424 kune.

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata uključuje izgradnju boćališta u Kastvu i igrališta u Rešetarima. U 2004. godini je za taj projekt utrošeno 689.489 kuna. Utrošena sredstva za boćalište u 2004. godini iznosila su 344.396 kuna, a utrošena sredstva za igralište Rešetari iznosila su 240.000 kuna.

Na površini od 772 m2 izgrađena je četverostazno boćalište (I. faza) s natjecateljskim dimenzijama i pomoćnom građevinom koje služi za rekreaciju građana i potrebe održavanja natjecanja.

Tijekom 2004. godine uređeno je sportsko igralište u naselju Rešetari, odnosno asfaltirana površina veličine 30 x 20 m, te je uzdignuta u odnosu na kosi teren na kojem je smještena.

U kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete utrošeno je u izvještajnom razdoblju 185.000 kuna, te je na području Grada Kastva postavljeno ukupno 36 novih rasvjetnih tijela.

Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja nogostupa u potpunosti su realizirani radovi na izgradnji nogostupa uz cestu kroz naselje Ćikovići, izgradnji nogostupa u Kastvu nasuprot groblja i izgradnji nogostupa i ugibališta u naselju Turki.

Nogostup uz cestu kroz naselje Ćikovići je sagrađen u dužini od 566,20 m i površini od 336,97 m2, a u njegovu je izgradnju u izvještajnom razdoblju utrošeno 184.405 kuna.

U Kastvu nasuprot groblja izgrađen je nogostup dužine 18,20 m, površine 76,00 m2, te su postavljeni ogradni stupići čime se značajno povećava sigurnost pješaka. U njegovu je izgradnju u izvještajnom razdoblju utrošeno 103.693 kune.

U naselju Turki izgrađeni su nogostup i autobusno ugibalište površine 129 m2, u čiju je izgradnju u izvještajnom razdoblju utrošeno 105.603 kune.

U kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva utrošeno je u izvještajnom razdoblju 357.954 kuna, te su uređene i asfaltirane dionice nerazvrstanih cesta u ukupnoj površini od 2.064,32 m2 (na lokacijama Jelovičani, Rubeši, Ćikovići, Brestovice i raskršće Put Rešetaron).

Realizacija kapitalnog projekta: Vodovod Škrlji je u tijeku. U ovaj je projekt u 2004. godini utrošeno 350.000 kuna.

Realizacija kapitalnog projekta: Izgradnja groblja je u tijeku, budući da se izvodi u 2004. i 2005. godini, a njegovom će se realizacijom dobiti 240 mjesta (niša, grobnica i ukopa).

Utrošena sredstva u 2004. godini iznose 500.000 kuna.

Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići nije realiziran. U 2004. godini ishodovana je lokacijska dozvola, rješena projektna dokumentacija (elaborat geomehaničkih istraživanja, idejni projekt javne rasvjete i oborinske odvodnje, glavni projekta prometnice) i otkupljeno je 3.213 m2 zemljišta. Ukupno je utrošeno 1.203.326 kuna, odnosno 11,040laniranih sredstava.

Kapitalni projekt: Nabava zemljišta uključuje nabavu zemljišta ukupne površine 1.404 m2 za proširenje cesta i formiranje nogostupa (Ćikovići, Rubeši, Žegoti, Brestovice, D. Turki, Kastav, sportska zona). U 2004. godini je nabavljeno zemljište u vrijednosti od 274.643 kune, odnosno u iznosu od 68,660laniranih sredstava.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr