SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD KRK

27.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Krka

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (u nastavku: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana, razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana, obuhvat Izmjena i dopuna Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Izmjena i dopuna Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i plana više razine.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izrada izmjena i dopuna Plana je rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru te prilagođavanju odredba za provođenje.

U okolnostima usporenog gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti što je razlog za ove izmjene i dopune.

Izmjenom i dopunom Plana ostvariti će se preduvjeti za izgradnju »Aqua i land parka Krk« površine cca 30 ha u blizini grada Krka.

Također će se riješiti preformiranje granica građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Torkul T22 sa manjim privezištem u funkciji zone te ostvariti uvjeti za uređenje plaže te sportskih sadržaja jugoistočno od sadašnjeg građevinskog područja.

Ostali dijelovi Plana se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Grada Krka u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine PGŽ« 07/07) donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 16. veljače 2007. Uslijedila je Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine PGŽ« 41/09), i Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine PGŽ« 28/11) Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka dana 16. srpnja 2015. godine donesena je Odluka o donošenju III. ciljanih a izmjena i dopuna PPU Grada Krka.

Iz ovih činjenica proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen sa potrebama stanovnika i ostalih korisnika prostora, međutim u razdoblju izrade posljednjih izmjena plana pojavile su se inicijative i potreba za izmjenom još nekih segmenata u grafičkom dijelu plana kao i u tekstualnom dijelu (navedeni su u čl. 7. ove Odluke).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Cilj Izmjena i dopuna Plana je:

- preformiranje granica građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Torkul T22 s ciljem formiranja manjeg privezišta koje će biti u funkciji zone (zona ne mijenja površinu),

- utvrđivanje uvjeta za uređenu plažu te sportskih sadržaja jugoistočno od sadašnjeg građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Torkul T22.

- utvrđivanje uvjeta za izgradnju zabavnog i tematskog parka, površine cca 30 ha, sjeverno od grada Krka na z.č. 1188/1, 1188/2, 1183, 1172, 1173, 1184, 1185 sve k.o. Krk.

U planu su moguće izmjene uvjetovane isključivo navedenim izmjenama, dok se ostali dijelovi Plana na mijenjaju.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, u postupku izrade tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

6. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

7. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

10. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb

12. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

14. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

15. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

17. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

18. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

21. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

24. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

25. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Lošinjska 16,Rijeka

26. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

29. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

30. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

31. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

32. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

33. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

34. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

37. Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

38. Turistička zajednica Grada Krka, Krk,Vela Placa 1

39. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1

40. Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Ako se tijekom izrade Izmjena Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I. faza: izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Plana,

- II. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana po završetku javne rasprave,

- III. faza: izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

- IV. faza: dostavljanje završnog elaborata plana - u roku od 15 dana od donošenja odluke o donošenju na Gradskom vijeću Grada Krka.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Na temelju odredbi čl. 168. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava proračuna Grada Krka.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovom se Odlukom stavlja izvan snage Odluka o izradi IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/13).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/15-01/7

Ur. broj: 2142/01-01-15-12

Krk, 16. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr