SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD KRK

26.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09,13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) - dalje u tekstu Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana.

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana, razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana, obuhvat Izmjena i dopuna Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Izmjena i dopuna Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa se radi svih izmjena koje se odnose na građevinsko područje naselja Krk, a utvrđene su u III. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG Krka, te zbog korekcija koje su se pokazale potrebnim prilikom provedbe plana odnosno prilikom projektiranja pojedinih segmenata.

Ostali dijelovi Plana se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine« broj 30/13, 40/14, 2/15- pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela plana) u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Urbanistički plan uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) donesen je 2013. godine. Nakon godinu dana, 2014. godine, donesene su ciljane izmjene zbog izmjene granice jednog od detaljnih planova.

Iz ovih činjenica proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen sa potrebama stanovnika i ostalih korisnika prostora, međutim u razdoblju od donošenja osnovnog plana pokazala se potreba za nekoliko intervencija koje u plan nisu mogle biti unesene bez izmjene plana šireg područja pa su prethodno izrađene III. ciljane izmjene i dopune PPUG Krka. Osim tih izmjena, kao rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanja stanja u prostoru, pokazala se potreba za izmjenom još nekih segmenata (navedeni su u čl. 7. ove Odluke) u grafičkom dijelu plana kao i u tekstualnom dijelu.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Cilj Izmjena i dopuna Plana je:

? utvrđivanje odredbi koje se odnose na građevinsko područje naselja Krk, a proizašle su iz III. ciljanih izmjenama i dopunama PPUG Krka i to:

. preciziranje odredbi vezano na izgradnju unutar naselja, u pojasu 70 m od obalne linije,

. preciziranje odredbi vezano na udaljenost građevina od granice građevne čestice unutar građevinskog područja naselja,

. preciziranje odredbi za mogućnost izgradnje poslovnih prostora u građevinama stambene namjene,

. izmjenu odredbi vezano na određivanje gustoće izgrađenosti u turističkim zonama unutar naselja,

. utvrđivanje odredbi u cilju omogućavanja gradnje ugostiteljsko-turističkih građevina sa dvije apartmanske jedinice u naselju,

. utvrđivanje odredbi za budući hotel »M« u neposrednoj blizini postojećeg kampa u mješovitoj namjeni naselja Krk,

. određivanje iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno-garažnog platoa na građevnoj čestici poslovne (trgovačke) građevine unutar područja obuhvata DPU-a kompleksa RED,

. korekciju uvjeta gradnje i ostalih uvjeta uređenja na području areala GP Krk u poslovnoj zoni Sv. Petar u Krku,

. određivanje uvjeta za rekonstrukciju zgrade »Ponikve« i izgradnju solarne elektrane,

? korigiranje grafičkih priloga u segmentu kružnog toka i parkirališta na području »Kod fratri«,

? korekcija grafičkih priloga zbog izmjene trase ulice na području Kartec, sjeverno od zone rekreacije Lunta (ostala ulica koja se priključuje na SU-6),

? korekcija grafičkih priloga za zonu M14 (ukidanje slijepih ulica koje su označene kao ostale ulice i preciznije rješavanje prometne infrastrukture),

? korekcija grafičkih priloga uz analizu najpovoljnije trase ulice koje je planirana sjeverno od doma umirovljenika na području Kartec,

? preciziranje odredbi za pristupne puteve,

? utvrđivanje odredbi u urbanističkom planu uređenja koje su istovjetne odredbama DPU zone 26 u Krku, u cilju omogućavanja provedbe tog područja na temelju UPU-a, a da se ne poveća gustoća stanovanja, koeficijenti izgrađenosti, visine i etažnosti koje su utvrđene DPU-om.

U planu su moguće ostale izmjene uvjetovane isključivo navedenim izmjenama, dok se ostali dijelovi Plana na mijenjaju.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, u postupku izrade tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i

izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

6. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

7. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

10. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-

istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

12. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

13. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

15. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

16. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

17. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

18. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

19. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Lošinjska 16,Rijeka

24. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

25. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

26. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

27. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

28. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

29. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

30. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

31. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

32. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

33. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

34. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35. Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36. Turistička zajednica Grada Krka, Krk,Vela Placa 1

Ako se tijekom izrade Izmjena Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je 7 dana od dana dostave ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I. faza: izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Plana,

- II. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana po završetku javne rasprave,

- III. faza: izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

- IV. faza: dostavljanje završnog elaborata plana - u roku od 15 dana od donošenja odluke o donošenju na Gradskom vijeću Grada Krka.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Na temelju odredbi čl. 168. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava proračuna Grada Krka.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/15-02/5

Ur. broj: 2142/01-01-15-7

Krk, 16. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51500&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr