SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD ČABAR

13.

Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 57. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/09, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga grada Čabra

Članak 1.

Osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra (u nastavku teksta: Savjet), kao savjetodavno tijelo gradonačelnika i Gradskog vijeća grada Čabra.

Članak 2.

Savjet ima tri člana, predsjednika, zamjenika i jednog člana, od toga jedan predstavnik Udruge potrošača, koje imenuje i razrješava posebnom Odlukom Gradsko vijeće grada Čabra.

Članak 3.

Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih usluga na području grada Čabra.

Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obaveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenja o aktima koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere za unaprjeđivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području grada Čabra, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te ostalim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra:

. prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području grada Čabra,

. predlaže unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području grada Čabra,

. razmatra i daje mišljenje na prijedlog cijena javnih usluga na području grada Čabra,

. prati stanje i daje mišljenje o utvrđivanju cijena javnih usluga,

. razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju ili neizravan utjecaj na obaveze i prava potrošača javnih usluga,

. obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način.

Članak 4.

Mandat Savjetu traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:

. danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka članstva,

. danom razrješenja,

. smrću.

Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata:

. ako sam zatraži razrješenje,

. ako ne ispunjava dužnosti člana,

. ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,

. ako postoje okolnosti koje razrješenje opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak poslovne sposobnosti, odsluženje zatvorske kazne, pokretanje kaznenog postupka i sl.)

U slučaju razrješenja člana Savjeta, novi se član imenuje se na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, kojem mandat traje do isteka tekućeg mandata članu koji je razriješen.

Članak 5.

Predsjednik Savjeta saziva te vodi sjednice Savjeta.

Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev jednog člana Savjeta, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika i to u roku od najkasnije pet dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u daljnjem roku od pet dana.

Članak 6.

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika Savjeta, njegove ovlasti utvrđene ovom Odlukom preuzima zamjenik predsjednika.

Članak 7.

Savjet može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova Savjeta.

Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom.

Članak 8.

Zaključke i zapisnik sa sjednice Savjeta potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Savjeta, tj. onaj koji je predsjedao sjednicom.

Članak 9.

Članovi Savjeta nemaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Savjetu.

Članak 10.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta za zaštitu potrošača obavlja nadležno upravno tijelo grada Čabra.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/15-01/07

Ur. broj: 2108-01/1-15-1

Čabar, 9. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr