SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

113.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 30. lipnja 2015. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije
na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko
korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali
Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 1. stavak 3. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 17/15) mijenja se i glasi:

»Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na analizi davanja koncesije i predviđenoj dinamici realizacije ulaganja. Investicijsko ulaganje za period od 10 godina iznosi najmanje 480.900,00 kuna, od čega u prvoj godini trajanja koncesije iznosi najmanje 448.500,00 kuna«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-12

Rijeka, 16. srpnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr