SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA FUŽINE

30.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ«, broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Fužine

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Fužine (u daljnjem tekstu: službeno glasilo), način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo izdaje se u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Fužine, donosi Općinsko vijeće Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Vijeće), a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Vijeća, Općinskog načelnika Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom ili aktima koje su donijeli Općinsko vijeće i općinski načelnik te drugim propisima.

Naziv službenog glasila je »Službene novine Općine Fužine« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata gradskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina« (dalje u tekstu: uredništvo).

Uredništvo čine tri člana i to: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Viši savjetnik za proračun i financije i administrativna tajnica.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Vijeća.

Akti koje donosi Vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od tri (3) radna dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Fužine.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u digitalnom obliku, a po potrebi i u tiskanom obliku:

1.)Primorsko-goranskoj županiji,

2.)Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

3.)Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA),

4.)Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u tiskanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Općine.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-15-02

Fužine, 15. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=10009&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr