SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD CRIKVENICA
7

4.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini (»Narodne novine« broj 185/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 36. sjednici održanoj 09. ožujka 2005. godine donijelo je

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola
Grada Crikvenice za 2005. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2005. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom novinama« Primorsko-goranske Županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 600-01/05-01/06

Ur. broj: 2107/01-01-05-4

Crikvenica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v.r.

TABLICA

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu (u kunama)

R.b. Škola Opis Vrijednost

1 V. Nazor Materijal i dijelovi za tekuće

i invest. održav. opreme 15.000

2 V. Nazor Materijal i dijelovi za tekuće i

invest. održav. objekata 25.000

3 V. Nazor Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja opreme 60.500

4 V. Nazor Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja objekata 17.605

5 Z. Car Materijal i dijelovi za tekuće i

invest. održav. opreme 15.000

6 Z. Car Materijal i dijelovi za tekuće i

invest. održav. objekata 15.000

7 Z. Car Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja opreme 73.000

8 Z. Car Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja objekata 14.070

U K U P N O 235.175

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr