SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
GRAD RAB

76.

Na temelju članka 35. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13- pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug gradske uprave Grada Raba.

Gradsku upravu Grada Raba čine upravna tijela Grada Raba (upravni odjeli).

Članak 2.

Upravna tijela gradske uprave ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji su u neposred noj vezi s ostvarivanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grad), sukladno rasporedu i opsegu poslova, te prema srodnosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova.

Upravna tijela, obavljajući upravne i stručne poslove, neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, te obavljaju i druge poslove u skladu s propisima.

Upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Unutar upravnih tijela mogu se ustrojavati odsjeci, službe i odjeljci kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

Ustrojstvene jedinice se ustrojavaju Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela gradske uprave, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela gradske uprave uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu, koji donosi gradonačelnik, na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Raba donosi gradonačelnik.

Članak 4.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Raba i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 5.

Gradonačelnik nadzire rad upravnih tijela, te usmjerava njihovo djelovanje u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga i drugih poslova iz njihove nadležnosti.

II. UPRAVNA TIJELA GRADSKE UPRAVE I NJIHOV DJELOKRUG

Članak 6.

Upravna tijela gradske uprave Grada Raba su:

1. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

3.Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam

4. Upravni odjel za financije.

Članak 7.

U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

A) u dijelu koji se tiče općih poslova:

-brine o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću, gradonačelniku i njihovim radnim tijelima na raspravu, s pravom vraćanja pojedinih materijala na doradu ukoliko se ustanove nepravilnosti i nekvaliteta istih,

-izradu akata koje donosi gradonačelnik,

-pripremu prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, te izradu akata koji donosi Gradsko vijeće,

-sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, kolegija gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te izradu zaključaka i zapisnika s istih,

-izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka Gradskog vijeća, gradonačelnika i njihovih radnih tijela,

-pripremu inicijativa glede pokretanja postupka donošenja ili izmjena pojedinih zakonskih propisa u Hrvatskom saboru ili u Skupštini Primorsko-goranske županije,

-upoznavanje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave,

-sudjelovanje na radnim sastancima gradonačelnika, njegova zamjenika i čelništva Gradskog vijeća s drugim subjektima, te izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka s istih sastanaka,

-obavljanje uredskih poslova za potrebe gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća,

-skrb o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza gradonačelnika, te predsjednika Gradskog vijeća, kao i o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju istih,

-poslove u svezi s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s ostalim organizacijama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima od strane Grada,

-poslove u svezi s protokolom gradonačelnika i čelništva Gradskog vijeća kao i poslove inokorespondencije,

-poslove odnosa s javnošću,

-vođenje sudskih i upravnih postupaka u kojima sudjeluje Grad,

-poslove prijema i otpreme pošte, arhiviranja akata i drugih spisa,

-skrb o rasporedu korištenja radnih prostorija, te reprezentativnim potrebama Grada,

-izradu ili koordiniranje aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada,

-praćenje zakona i propisa u oblasti samouprave i uprave koja nije u nadležnosti drugih organizacijskih oblika Gradske uprave, te ažurna izrada i predlaganje odluka, uputstava iz istog područja s provedbom istih,

-sastavljanje, arhiviranje i ažurno vođenje evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u odjelu, te dostava nadležnom upravnom odjelu kada sadrže određena financijska prava ili obveze,

-stručne poslove za mjesne odbore,

-stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa,

-poslove društvenog standarda djelatnika gradske uprave,

-savjetodavne poslove iz područja nadležnosti Grada,

-poslove u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad,

-poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave,

-poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osiguravanja sigurnosti i zaštite podataka,

-poslove zaštite i čuvanja arhivskog gradiva,

-imovinsko pravne poslove vezane uz nekretnine,

-koordinacije i usklađivanja rada svih tijela gradske uprave,

-nadzor nad radom gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik,

-poslove brige o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku,

-poslove čišćenja prostorija Grada,

-ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu gradonačelnika,

-obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

B) u dijelu koji se tiče društvenih djelatnosti:

-kratkoročno i dugoročno planiranje, usklađivanje i osiguravanje planova u djelatnostima kojima se osigurava zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada, poglavito onih u direktnoj nadležnosti Grada (predškolski odgoj i naobrazba, kultura, sport i tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, obrazovanje),

-izradu prijedloga godišnjih planova i programa na području predškolskog i školskog odgoja, kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, te udruga općenito,

-praćenje zakona i propisa na područjima koje čine javne potrebe Grada te predlaganje odluka i provedba istih,

-praćenje i nadzor nad radom ustanova s područja javnih potreba kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača,

-utvrđivanje zajedničkih kriterija glede standarda usluga, standarda troškova i cijene pojedinih programa iz djelatnosti koje čine javne potrebe,

-predlaganje financiranja i sponzoriranja te drugih vrsta podrške projektima i programima na području javnih potreba,

-vođenje brige o provođenju planova i programa na području javnih potreba, predlaganje promjena i poboljšanje istih te predlaganje i osmišljavanje novih programa,

-po potrebi vođenje pojedinih projekata do njihova osamostaljenja,

-vođenje brige o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava kojima se financiraju programi javnih potreba,

-predlaganje odluka i kriterija radi financiranja učeničkih, studentskih i poslijediplomskih potreba kroz kreditiranje ili stipendiranje,

-donošenje pojedinačnih akata na području socijalne skrbi i kontrola provedbe istih,

-praćenje rada i potreba udruga građana unutar programa javnih potreba Grada,

-vođenje brige o korištenju i održavanju te dodjeli objekata koji su u vlasništvu Grada te predlaganje mjera i načina korištenja, davanja u zakup i sl. za potrebe društvenih djelatnosti i ustanova s područja javnih potreba kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača,

-pripremu prijedloga akata koje donosi gradonačelnik i Gradsko vijeće,

-ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu gradonačelnika,

-obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

Članak 8.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji se odnose na:

-upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, održavanja javnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti,

-koordinaciju rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,

-pripremu i provođenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-praćenje naplate i vođenje postupaka ovrhe iz nadležnosti odjela,

-poslove prometnog redarstva,

-koordinaciju poslova komunalnih društava Grada za obavljanje komunalnih poslova,

-kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti,

-izradu prijedloga godišnjih planova,

-vođenje projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture,

-utvrđivanje zajedničkih kriterija glede organizacije, standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga,

-kontrolu i praćenje izvršenih komunalnih usluga, ostvarenih troškova i cijena,

-poslove komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu nad provođenjem propisa Gradskog vijeća, gradonačelnika i njihovih tijela, a prvenstveno se odnose na kontrolu i sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda,

-oblast stambenog prostora - poslovi u svezi upravljanja, održavanja i korištenja stanova iz stambenog fonda, provedba planova i nadzor propisa,

-poslove u svezi upravljanja održavanja i korištenja poslovnih prostora iz poslovnog fonda, provedba planova i nadzor propisa,

-poslove održavanja poslovnog prostora gradske uprave,

-poslove racionalnog korištenja poslovnog prostora gradske uprave,

-izradu prijedloga odluka za dodjelu objekata i stanova koji su u vlasništvu Grada te donošenje pojedinačnih akata,

-zaprimanje i obradu zahtjeva za stambenim prostorima,

-izradu prijedloga stambenih lista i provedbu istih,

-pripremu dokumentacije za vođenje sudskih postupaka i sudjelovanje u provedbi deložacija,

-ugovaranje zajedničkog upravljanja zgradom u mješovitom vlasništvu,

-ugovaranje obveza za okoliš u slučajevima mješovitog vlasništva nad zgradom,

-izradu prijedloga izgradnje, odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje pravo na stan ostvaruju temeljem zakonskih propisa,

-poslove u svezi upravljanja i raspolaganja javnim površinama,

-poslove u svezi obračuna i naplate komunalne naknade,

-poslove u svezi obračuna i naplate komunalnog doprinosa,

-poslove u svezi obračuna i naplate spomeničke rente,

-poslove u svezi izgradnje, održavanja, opremanja i upravljanja objektima zajedničke komunalne potrošnje (javna rasvjeta, uređenje zelenih površina, javnih prometnih površina, mora i plaža),

-poslove ugovaranja dezinsekcije i deratizacije, održavanja javnih WC-a, održavanja fontana, održavanje groblja, prigodne iluminacije i dekoracija, održavanje urbane opreme, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju divljih deponija,

-uređenje prometa na području Grada,

-poslove protupožarne zaštite,

-poslove održavanja voznog parka Grada,

-investicijsko održavanje imovine Grada,

-poslove osiguranja imovine,

-koordinaciju s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke , kupališta, more i dr.),

-suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,

-pripremu prijedloga akata koje donosi gradonačelnik i Gradsko vijeće,

-ostale poslove iz predmetnog djelokruga te druge poslove po nalogu gradonačelnika,

-obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

Članak 9.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam obavljaju se poslovi koji se odnose na:

A) u dijelu koji se tiče poslova prostornog uređenja

-promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području Grada,

-osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

-praćenje prostornog razvoja Grada, potreba za izradom prostornih planova, predlaganje prioriteta i redoslijeda izrade prostornih planova,

-sudjelovanja u radu povjerenstava i komisija Gradskog vijeća u svezi s prostornim planiranjem i zaštitom okoliša,

-poticanje i organizaciju rasprava, izrade studija i analiza radi utvrđivanja politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima Grada kroz urbanističko planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

-stvaranje kataloga ponuda prostornih i razvojnih mogućnosti Grada,

-komunikaciju na razini zainteresiranih subjekata, planiranje, organizacija i provedba javnih rasprava,

-organizaciju i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora,

-vođenje investicija izvan komunalnog gospodarstva,

-suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinca lokalne samouprave, te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,

-poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva,

-pripremu prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće,

-ostale poslove iz predmetnog djelokruga, te druge poslove po nalogu gradonačelnika,

-obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

B) u dijelu koji se tiče poslova gospodarstva i turizma:

-izradu elaborata za osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih i turističkih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području Grada,

-ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i aktivnosti vezanih uz razvitak gospodarstva i turizma,

-osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, te osiguravanje pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,

-osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj turizma te osiguravanje pomoći poduzetnicima u turizmu za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,

-praćenje zakona i propisa iz navedenih područja, izrade prijedloga gradskih odluka i akata vezanih uz gospodarstvo, poduzetništvo i turizam,

-suradnju i sudjelovanje u izradi programa i elaborata kojima se rješavaju problemi i planiraju aktivnosti u gospodarstvu, turizmu i poduzetništvu, s drugim tijelima uprave i institucijama (nadležna ministarstva, županijski odjeli, gospodarska obrtnička komora, turistička zajednica, trgovačka društva, fakulteti i sl.),

-izradu prijedloga kriterija glede raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva, poduzetništva i turizma,

-identifikaciju, komunikaciju i pomoć postojećim i novim poduzetnicima u realizaciji pojedinih programa,

-praćenje i vođenje poslova u domeni koncesija na pomorskom dobru, te upravljanja i održavanja pomorskog dobra,

-izradu prijedloga namjene slobodnih poslovnih prostora i promjene namjene poslovnih prostora na području turizma i gospodarstva,

-suradnju s državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,

-pripremu prijedloga akata koje donosi gradonačelnik i Gradsko vijeće,

-ostale poslove iz predmetnog djelokruga, te poslove po nalogu gradonačelnika,

-obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

Članak 10.

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

-pripremu i izvršenje proračuna,

-razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu te poduzimanje mjera za poboljšanje stanja naplate (opomene, prisilna naplata, utuživanje, kompenzacija, cesije i sl.),

-praćenje naplate svih ostalih prihoda proračuna,

-praćenje propisa iz područja javnih prihoda i izdataka iz oblasti financijskog poslovanja, knjigovodstva, izrade prijedloga odluka i drugih podzakonskih akata iz navedenih područja,

-poslove knjigovodstva, prihoda i izdataka proračuna, knjigovodstvene evidencije zaduženja i naplate prihoda, jedinstvene i pojedinačne evidencije svih izdataka proračuna,

-izradu mjesečnih i polugodišnjih izvješća i izvješća o izvršenju proračuna za cijelu fiskalnu godinu i pratećih dokumenata,

-izradu svih stručnih analiza i informacija za Gradsko vijeće i gradonačelnika,

-poslove namjene korištenja proračunskih sredstava,

-poslove financijskog praćenja investicija Grada,

-evidenciju svih ugovora te praćenje i osiguranje njihova izvršenja,

-poslove likvidature i platnog prometa,

-organizaciju poslova na popisu OSA,

-poslove javne nabave,

-poslove osiguranja službenika i namještenika,

-nadzor nad proračunskim korisnicima,

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku,

-pripreme prijedloga akata koje donosi gradonačelnik i Gradsko vijeće,

-ostale poslove iz predmetnog djelokruga, te poslove po nalogu Gradonačelnika,

-obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Raba.

Upravni odjel za financije može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz Proračuna Grada.

III. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 11.

Poslove u upravnim tijelima Grada obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, te opće, administrativne, financijske, računovodstvene i druge stručne poslove u gradskoj upravi.

Namještenici obavljaju pomoćne i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga rada gradske uprave.

Članak 12.

Radom upravnog tijela upravlja pročelnik.

Pročelnika upravnog tijela imenuje gradonačelnik na način propisan zakonom.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Zatečeni pročelnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja bit će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem gradonačelnika.

Članak 14.

Gradonačelnik će Pravilnik o unutarnjem redu donijeti u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Do njegova donošenja na snazi ostaje Pravilnik donesen na temelju Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/14).

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu.

Rješenja o rasporedu iz stavka 3. ovog članka donijet će se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/14) nastavljaju s radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje nastavlja raditi, s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti preuzima poslove koji se odnose na poslove ureda grada, a do stupanja na snagu ove Odluke su se obavljali u Upravnom odjelu za financije i poslove ureda grada, te poslove koji se odnose na društvene djelatnosti, a do stupanja na snagu ove Odluke su se obavljali u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za komunalni sustav nastavlja raditi, s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti nastavlja raditi, s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam preuzima poslove koji se odnose na prostorno planiranje, a do stupanja na snagu ove Odluke su se obavljali u Upravnom odjelu za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za financije i poslove ureda grada nastavlja raditi, s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za financije.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/14).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/15-01/05

URBROJ: 2169-01-04-02/4-15-1

Rab, 19. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=941&mjesto=51280&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr