SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

95.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 49/12 i 31/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijskes kupštine Primorsko-goranske županije (»Službenenovine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici od 24. lipnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske
županije

Članak 1.

U Vijeće seniora imenuju se:

1.Dragutin Vrus, za člana
Marijana Cuculić, za zamjenicu

2.Agneza Grgurina, za članicu
Nevenka Bistričić, za zamjenicu

3.Dinko Tamarut, za člana
Luka Šušić, za zamjenika

4.Vid Arbanas, za člana
Munib Grozdanić, za zamjenika

5.Nikša Vitković, za člana
Juraj Karninčić, za zamjenika

6.Vilim Klobučar, za člana
Bosiljka Klobučar, za zamjenicu

7.Ljubica Vujnović, za članicu
Zorica Pleše, za zamjenicu

8.Tomislav Blažić- za člana
Milutin Frlan- za zamjenika

9.Miodrag Blagojević- za člana
Svetozar Kovačević- za zamjenika

Članak 2.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju prestanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća seniora počinje teći konstituiranjem Vijeća, a traje dvije godine.

Članak 4.

Članovi/ice Vijeća seniora imaju pravo na naknadu za rad u Vijeću sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine«, broj 18/05, 19/06 i 48/09).

Članak 5.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-27

Rijeka, 24. lipnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr