SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

93.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 12. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (»Službene novine« broj 25/ 13, 39/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred autokampa Krk, Grad Krk

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d., Stancija Aligari 1, 52440 Poreč, OIB: 36201212847, da kao Koncesionar na plaži ispred autokampa Krk, Grad Krk, temeljem Ugovora broj P009/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (KLASA: 342-01/12-02/34, URBROJ: 2170/1-07-13-14) od 02. rujna 2013. godine, te Dodatka Ugovoru broj P009/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (KLASA: 342-01/12-02/34, URBROJ: 2170/1-07-02/1-15-36) od 02. veljače 2015. godine, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2019. godine sa:

1.Nevenom Dminićem, vlasnikom obrta za usluge »Mina«, dr. Marijana Valkovića 10, Vrbnik, OIB: 81635019957 za obavljanje sportsko rekreativne djelatnosti (iznajmljivanje 10 sandolina/kajaka i 5 pedalina) na pomorskom dobru i to na dijelu plaže na k.č. 60/3 u k.o. Krk.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu utvrđenu u ugovoru o potkoncesiji koju će sklopiti s vlasnikom obrta iz članka 1. ove Odluke, obračunati u koncesijsku naknadu, koju je Koncesionar dužan uplatiti Davatelju koncesije, razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (»Službene novine« broj 25/13, 39/14) i Ugovora broj P009/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (KLASA: 342-01/ 12-02/34, URBROJ: 2170/1-07-13-14) od 02. rujna 2013. godine te Dodatka Ugovoru broj P009/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (KLASA: 342-01/12-02/ 34, URBROJ: 2170/1-07-02/1-15-36) od 02. veljače 2015. godine, ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak Ugovora dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-23

Rijeka, 24. lipnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr