SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

92.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o.
na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Stolist d.o.o. iz Rijeke, Agatićeva 6/II, da kao koncesionar na plaži Kaštel u Crikvenici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342- 01/12-02/4, URBROJ: 2170/1-07-02/2-13-27 od 01. ožujka 2013. godine) sklopi ugovore o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2017. godine sa:

1.Katarinom Matković, vlasnicom obrta za masažu Sanitas iz Jadranova, Šiljevica 37A, OIB: 42522174805 za obavljanje djelatnosti pružanja usluge masaže na k.č. 8568 k.o. Crikvenica ukupne površine 12 m2 na rok do 31. prosinca 2017. godine, na lokaciji označenoj brojem 3 na grafičkom prikazu plaže Kaštel.

2.Senadom Makovićem, vlasnikom obrta za trgovinu na malo »SENAD« iz Dramlja, Kačjak bb, OIB: 05733755319 za postavljanje kioska i obavljanje djelatnosti prodaje plažnog asortimana i suvenira na k.č. 8565 k.o. Crikvenica na rok do 31. prosinca 2017. godine, lokaciji označenoj brojem 2 na grafičkom prikazu plaže Kaštel.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesija sastavni je dio svakog pojedinog ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Naknada za potkoncesiju koju koncesionar ugovori s gospodarskim subjektima iz članka 1. ove Odluke mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod koncesionara te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju čini prihod koncesionara i prihod svakog od potkoncesionara.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (KLASA:342-01/12-02/4, URBROJ:2170/1-07-02/2-13-27 od 01. ožujka 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja pojedinog Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak svakog dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-21

Rijeka, 24. lipnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=941&mjesto=00001&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr