SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

90.

Na temelju članka 20. stavak 2. i stavak 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 18. sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu
od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u
Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

U članku 3. stavku 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13) broj »45 142« zamjenjuje se brojem »43 963«, a broj »13 028« zamjenjuje se brojem »11849«.

U stavku 5. riječi »16. studenoga 2012.« zamjenjuju se riječima »svibanj 2015.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. alineji 1. riječi »230.000,00 (dvijestotridesettisuća) kuna zamjenjuju se riječima »223.993,00 (dvijestodvadesetitritisućedevetstodevedesetitri) kune.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu »Hoteli Njivice« d.o.o. u roku od 10 dana od dana izvršnosti ove Odluke, a nakon isteka razdoblja mirovanja, ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru broj: P008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (dalje u tekstu 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji). Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja 1. Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

OBRAZLOŽENJE

Stupanjem na snagu Odluke o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine« broj 17/15 - dalje u tekstu: Prostorni plan) stečeni su uvjeti za usklađenje područja koncesije s Prostornim planom.

Dana 9. lipnja 2015. godine zaprimljena je suglasnost trgovačkog društva »Hoteli Njivice« d.o.o. za smanjenje područja koncesije na plaži ispred Hotela Jadran za 13 m2 kopnenog dijela i 1166 m2 morskog dijela koncesije na uređenom dijelu javne plaže (kupališta) gdje nije dozvoljeno ograđivanje i naplata. Ukupna površina za koju se smanjuje područje koncesije iznosi 1179 m2. Naknada za koncesiju usklađena je s novim područjem i smanjena je za 6.007,00 kuna. Posebno se napominje da se na predmetnom području ne obavljaju gospodarske aktivnosti, te da vrijednost izmjene koncesije ne prelazi 5% procijenjene vrijednosti koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-17

Rijeka, 24. lipnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr