SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

88.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab (»Službene novine« broj 9/15), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 7. svibnja 2015. godine, broj objave 2015/S 01K-0014581), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 18. sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo »BOJA« d.o.o., Kampor 237, 51280 Rab, OIB: 73540894133 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, a uključuje slijedeće sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti:

.naplatu ulaska na plažu,

.iznajmljivanje suncobrana - 20 komada,

.iznajmljivanje ležaljki - 20 komada,

.jedan kiosk ili objekt gotove konstrukcije površine 10 m2 s terasom površine 30 m2, ukupno 40 m2

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti i analizi davanja koncesije i iznosi najmanje 1.300.000,00 kuna.

U prvih pet godina trajanja koncesije u pomorsko dobro potrebno je investirati najmanje 770.000,00 kuna, a ostatak do kraja trajanja koncesije prema dinamici iz Studije gospodarske opravdanosti.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na dijelovima k.č. 1880, k.č. 1885 i cijeloj k.č. 1885 u z.k.ul. 2362 k.o. Kampor, kao i na dijelu akvatorija ispred tih čestica, ukupno 10.011 m2 od čega 2.911 m2 otpada na kopneni, a 7.100 m2 na morski dio.

Popis parcela koje ulaze u koncesiju pomorskog dobra:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu prvog slijedećeg dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Obrazloženje

Dana 26. ožujka 2015. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab (»Službene novine« broj 9/15) temeljem koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 7. travnja 2015. godine, broj objave 2015/S 01K-0014581, objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 23. ZOK-a, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 06. svibnja 2015. godine provelo postupak javnog otvaranja ponuda, a na temelju članka 24. ZOK-a je dana 12. svibnja 2015. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu Ponudu, te je utvrdilo Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju i predložilo Davatelju koncesije, Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, trgovačko društvo »BOJA« d.o.o. kao Najpovoljnijeg ponuditelja.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11, u daljnjem tekstu : Zakon), propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. ZOK-a propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. Po donošenju odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-13

Rijeka, 24. lipnja 2015

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr