SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

23.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne novine» broj 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 26/09,43/09 i 14/ 13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 3.6.2015. godine donijelo je

PRAVILNIK
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se kriteriji, izgled i način dodjele javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Javna priznanja dodjeljuju se za Dan Općine Malinska- Dubašnica koji se održava na blagdan sv. Apolinara i to radi odavanja priznanja za osobita postignuća i doprinos za razvitak i ugled općine, a osobito za naročite uspjehe u unaprjeđenja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprjeđenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Javna priznanja iz prethodnog članka mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama osobama neovisno o njihovom prebivalištu odnosno sjedištu.

Članak 3.

Javna priznanja ne dodjeljuju se za vrijeme trajanja mandata dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.

II. JAVNA PRIZNANJA

Članak 4.

Javno priznanje u smislu ovog Pravilnika odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.

Prijedlog javnog priznanja kojim se proglašava pojedinog građanina počasnim građaninom usvaja se i propisuje prethodno na sjednici Općinskog vijeću u formi odluke, povelje, zahvalnice ili drugim aktom.

Prijedlog Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica usvaja se na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 5.

Odluka o počasnom građaninu Općine Malinska-Dubašnica može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem osobito značajno pridonio napretku, ugledu ili proširenju dobrog glasa Općine Malinska-Dubašnica ili je osobito pridonio ostvarivanju i napretku demokracije u Republici Hrvatskoj, promicanju mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Dobivena počast zaslužnom ne daje nikakva posebna prava, a ista se može opozvati u svako doba ako se osoba pokaže nedostojna dobivenog priznanja.

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Povelja počasnom građaninu Općine Malinska-Dubašnica može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom ili djelovanjem na bilo kojem polju na određeni način pridonio porastu ugleda Općine Malinska-Dubašnica ili je za Općinu Malinska-Dubašnica i njezine stanovnike poduzeo određene radnje koje su imale izravan utjecaj na kvalitetu života i rada stanovnika Općine ili je na drugi način doprinio svekolikom razvoju Općine Malinska-Dubašnica.

Dobivanje povelje osobi ne daje nikakva posebna prava, a dobivena počast može se opozvati ukoliko se osoba pokaže nedostojna povelje, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 7.

Zahvalnica počasnom građaninu može se dodijeliti za predani rad u ustanovama, društvenim i humanitarnim organizacijama, mjesnim odborima i građanima za značajna ostvarenja u svim oblastima rada i djelovanja za dobrobit Općine i njenih stanovnika.

Članak 8.

Posebno priznanje Općinskog vijeća općine Malinska-Dubašnica je javno priznanje koje se može dodijeliti domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Malinska-Dubašnica iz područja znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih djelatnosti ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Članak 9.

Javno priznanje dodjeljuje se u pisanom obliku (Odluka, Povelja, Zahvalnica, Posebno priznanje Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica). U lijevom gornjem uglu javno priznanje sadrži natpis Općina Malinska-Dubašnica s općinskim grbom, mjestom i datumom. U sredini priznanja nalazi se naziv priznanja, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, a u donjem desnom uglu datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća kao i pečat.

Članak 10.

Uz javno priznanje može se dodijeliti i prigodni poklon ili novčana naknada o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

III. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELA JAVNOG PRIZNANJA

Članak 11.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja određena ovim Pravilnikom općinski načelnik objavljuje javni poziv u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Općine.

Javni poziv objavljuje se u početkom mjeseca lipnja svake godine te ostaje otvoren do 30. lipnja.

Svi prijedlozi kandidata koji stignu nakon datuma iz stavka 2. ovog članka neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 12.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz ovog Pravilnika mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.

Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 13.

Prijedlog iz prethodnog članka obavezno sadrži:

-podatke o podnositelju prijedloga

-obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata

-životopis kandidata

-prijedlog javnog priznanja

Članak 14.

Općinsko vijeće razmatra prijedloge za dodjelu javnih priznanja koji su dostavljeni u roku, odnosno prijedlog općinskog načelnika, te donosi akt o dodijeli javnih priznanja propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 15.

Na temelju akta o dodjeli javnih priznanja predsjednik Općinskog vijeća na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Malinska-Dubašnica uručuje javna priznanja Općine Malinska-Dubašnica.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Evidencija dodijeljenih javnih priznanja vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-02/1

URBROJ: 2142/05-01-15-15

Malinsk, 3. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr