SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
OPĆINA PUNAT

32.

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13 i 152/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 17. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
za novorođeno dijete

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina jednokratne novčane pomoći te način ostvarivanja prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana pomoć).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Pod istim uvjetima iz ove Odluke pravo na novčanu pomoć ostvaruju i posvojitelji. Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji odnosno samohrana majka ili samohrani otac koji su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Općine Punat u trajanju od najmanje godinu dana prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć i to za novorođeno dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području Općine Punat.

Iznimno, pravo na novčanu pomoć može se ostvariti ukoliko jedan od roditelja ispunjava uvjete iz prethodnog stavka, uz predočenje dokaza da drugi roditelj isto pravo nije ostvario u mjestu svog prebivališta.

Članak 3.

Visina novčane pomoći za novorođeno dijete iznosi:

- za prvo dijete 5.000,00 kn

- za drugo dijete 7.000,00 kn

- za treće dijete 10.000,00 kn

- za četvrto i svako sljedeće dijete 15.000,00 kn

Iznos novčane pomoći ovisi o broju maloljetne djece podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev roditelja/posvojitelja. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na propisanom obrascu u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć.

Posvojitelj maloljetnog djeteta podnosi zahtjev iz prethodnog stavka u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti akta o posvojenju.

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

- preslike osobnih iskaznica roditelja;

- uvjerenja o prebivalištu roditelja i djece;

-preslike rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za stariju djecu;

-presliku rodnog lista za novorođeno dijete (ili presliku akta o posvojenju);

- presliku bankovnog računa podnositelja zahtjeva;

-potvrdu jedinice lokalne samouprave o neostvarivanju prava na novčanu pomoć, ukoliko jedan od roditelja ne ispunjava uvjete iz članka 2. ove Odluke.

U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava iz ove Odluke Upravni odjel može zahtijevati i druge dokaze.

O zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu pomoć odlučuje rješenjem Upravni odjel.

O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/3

URBROJ: 2142-02-01-15-9

U Puntu, 29. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=939&mjesto=51521&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr